song

SOALAN LATIHAN PJJ 2012
SOALAN LATIHAN PJJ
Teknologi Maklumat Sekolah Rendah


Set 1
1. Pilih kombinasi yang betul dalam menangani masalah pendidikan mengikut definisi Roblyer (2003).

A. Proses dan alatan
B. Teknologi dan alatan
C. Organisasi dan alatan
D. Proses dan pembelajaran

2. Sistem pendidikan sedang melalui proses penstrukturan semula iaitu bertukar daripada kaedah pengajaran berasaskan instruksional (kaedah pengajaran tradisional) kepada kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Berikut merupakan kaedah sokongan instruksional yang baharu kecuali ________________.

A. perkongsian maklumat
B. perkongsian intelektual
C. pembelajaran secara koperatif
D. penyelesaian masalah dan pemikiran tahap tinggi

3. Manakah antara sumber-sumber komunikasi internet berikut memberikan maklum balas masa nyata (real time feedback) ?

A. Blog
B. Papan Buletin
C. Mel Elektronik
D. Ruang Sembang

4.

Rajah 1
Berdasarkan alamat web yang ditunjukkan dalam Rajah 1, Penunjuk Sumber Sejagat (URL) dibentuk daripada dua (2) bahagian utama iaitu bahagian ”http” merujuk kepada ____________ manakala bahagian yang seterusnya merujuk kepada ____________.

A. domain, protokol
B. protokol, domain
C. protokol, nama domain
D. nama domain, kod domain

5. Perisian instruksional berbentuk ________ mampu menyediakan suatu persekitaran pembelajaran yang menyerupai situasi atau keadaan sebenar seperti latihan memandu, latihan peperangan atau latihan pengendalian peralatan mahal atau merbahaya.

A. Tutorial
B. Simulasi
C. Latih-tubi
D. Sistem Pembelajaran Bersepadu (ILS)

6. Cikgu Shakirah telah mengisi markah ujian setiap pelajar dengan menggunakan perisian hamparan elektronik. Seterusnya beliau ingin menentukan gred pelajar berdasarkan markah tersebut. Pilih ciri yang paling sesuai yang boleh digunakan oleh Cikgu Shakirah untuk tujuan ini.

A. Rumus (Formula) - salah
B. Fungsi (Function)
C. Carta (Chart)
D. Kiraan secara automatik (automatic recalculation)

7. ____________ digunakan untuk membantu guru menggambar, menyusun dan memeta konsep idea bagi topik pengajaran mereka termasuklah menyediakan perancangan pengajaran.

A. Penjana Bahan
B. Perisian Grafik (jwpnni salah)
C. Perisian Penyelidikan dan Rujukan
D. Perisian Perancangan dan Pengurusan

8. Manakah di antara salah satu peralatan berikut tidak diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan Internet?

A. Router
B. Modem
C. CD-ROM
 D. Talian Telefon

9. Manakah di antara berikut merujuk kepada kesan kegunaan grafik dalam bidang multimedia ?

I. Memberi kesan emosi dan humor
II. Memberi gambaran visualisasi data dan maklumat
III. Menghasilkan persembahan maklumat dengan lebih menarik
IV. Menghasilkan tekstur latar belakang yang cantik dan berkesan

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

10. Antara ciri-ciri utama perisian hamparan elektronik adalah _______________.

I. memformat sel
II. mel cantuman (mail merge)
III. terdiri daripada lajur dan baris
IV. memasukkan header dan footer

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV - salah
Jawapan set 1: 
1. A
2. A
3. D
4. C
5. B
6. B 
7. D
8. C
9. D
10.A

SET 2
Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

1. Pilih kombinasi yang betul dalam menangani masalah pendidikan mengikut definisi Roblyer (2003).
A. Proses dan alatan
B. Teknologi dan alatan
C. Organisasi dan alatan
D. Proses dan pembelajaran

2. _________________ lazimnya digunakan apabila objektif pembelajaran lebih menyeluruh (seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran bekerja dalam berkumpulan, menguasai model mental untuk topik yang kompleks dan sukar) dan diukur dengan kaedah alternatif seperti folio dan projek berkumpulan.
A. Strategi pembelajaran langsung
B. Strategi pembelajaran gabungan
C. Strategi pembelajaran konstruktivis
D. Strategi pembelajaran koperatif-integratif

3. Semua pernyataan berikut benar mengenai perisian pemproses perkataan kecuali ___________________.
A. memformat nombor kepada dua titik perpuluhan
B. melukis dengan menggunakan bentuk-bentuk yang tersedia
C. menyemak ejaan dan menyediakan cadangan daripada kamus
D. menyediakan kemudahan untuk menyimpan dalam format laman Web

4. Jika seorang guru ingin membina beberapa versi soalan daripada peperiksaan yang sama dan mencetak soalan tersebut untuk pelajar mendudukinya, manakah pilihan perisian yang paling sesuai digunakan?
A. Penjana ujian
B. Penjana borang
C. Pemproses ujian
D. Penerbitan atas paparan

5. Manakah di antara berikut bukan ciri penjana ujian?
A. Membenarkan pelbagai bentuk soalan objektif dan soalan terbuka.
B. Mempunyai ciri menyimpan soalan yang digubal bagi kegunaan semula.
C. Menyusun soalan yang dipaparkan secara rawak setiap kali ujian diambil.
D. Memetakan bentuk soalan yang dipaparkan berdasarkan kemahiran komputer murid.

6. Portal e-pembelajaran yang banyak digunakan oleh institusi pengajian tinggi seperti WebCT, Blackboard dan TopClass mempunyai ciri-ciri berikut kecuali _____________.
A. pengguna yang ramai
B. kos selenggaraan yang percuma
C. pembayaran yuran langganan atau lesen tahunan
D. pembangun sistem dan pentadbir pelayan (server administrator)

7. Diramalkan komputer masa hadapan akan berubah dari segi penggunaannya kerana ________________________.
A. senibina komputer yang semakin kompleks
B. jumlah arahan pemproses semakin bertambah
C. stuktur fizikal perkakasan menjadi lebih kecil dan efisien
D. kadar mampu milik yang rendah memandangkan harganya yang lebih mahal

8.

Rajah 1.0

Rajah 1.0 menunjukkan beberapa perkataan telah ditandakan dengan warna merah. Ini adalah salah satu ciri-ciri atau keupayaan-keupayaan pemprosesan perkataan yang dikenali sebagai _____________

A. Jadual. (Table.)
B. Justifikasi. (Justification.)
C. Muka surat. (Pagination.)
D. Penyemakan dan pembetulan perkataan. (Spelling and Grammar.)

9. Encik Ahmad ingin menghantar kad jemputan kepada ibu bapa para pelajarnya untuk hari istimewa di sekolah. Beliau berminat untuk menggunakan surat yang sama dengan hanya membuat beberapa perubahan pada nama dan alamat mereka sahaja. Apakah ciri yang boleh diaplikasikan kepada situasi ini?

A. Jadual. (Table.)
B. Muka surat. (Pagination.)
C. Mencantum surat. (Mail merge.)
D. Pengesanan suara. (Voice recognition.)

10. Aimy ingin melihat perhubungan di antara data dan meringkaskannya ke dalam bentuk laporan. Apakah perisian yang bersesuaian untuk tujuan ini.

A. Database.
B. Presentation.
C. Spreadsheet.
D. Word processing.

11. Berikut merupakan tujuan penilaian dalam pendidikan kecuali

A. Mengurangkan motivasi pelajar.
B. Menilai prestasi atau kemajuan murid.
C. Mengesan kekuatan dan kelemahan pengajaran.
D. Mengesan kekuatan dan kelemahan pembelajaran.

12. Yang manakah di antara berikut merupakan kekangan yang menyukarkan guru menggunakan komputer dalam penilaian pendidikan?

i. Tidak perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran ICT.
ii. Memerlukan kebolehan menggunakan alat pengarangan ujian.
iii. Laporan keputusan sukar dijadikan bukti pencapaian sebenar murid.
iv. Memiliki pengetahuan dan kemahiran memprogramkan komputer bagi memastikan komputer - pengguna boleh berinteraksi dengan berkesan.

A. I and II sahaja.
B. II and IV sahaja.
C. II, III and IV sahaja.
D. I, II, III, IV


13. Proses integrasi teknologi dalam pengajaran mengandungi beberapa fasa. Fasa “Menyediakan Persekitaran Instruksional” memerlukan guru untuk menganalisa dan memastikan keperluan teknologi yang perlu untuk melaksanakan pengajaran. Manakah di antara berikut merupakan elemen penting yang perlu dianalisa oleh guru?
I. Perkakasan dan perisian komputer
II. Perancangan penggunaan teknologi
III. Keupayaan murid kelainan upaya (OKU)
IV. Kemahiran pelajar menggunakan komputer

A. I, II dan III.
B. I, II dan IV.
C. I, III dan IV.
D. I, II, III dan IV.

14. Perisian aplikasi tujuan am merupakan perisian yang dibangunkan untuk memudahkan tugas pengguna. Di antara pernyataan berikut yang manakah mengambarkan penggunaan perisian aplikasi tujuan am?
I. Seorang guru menggunakan perisian pemproses perkataan untuk membina soalan ujian.
II. Seorang juru gambar menggunakan perisian grafik untuk mengedit gambar Majlis Anugerah Murid.
III. Seorang pelajar menggunakan perisian persembahan untuk membangunkan montaj persembahan Hari Guru.
IV. Seorang bendahari Persatuan Bulan Sabit Merah menggunakan perisian hamparan elektronik untuk merancang kewangan tahunan persatuan tersebut.

A. I, II dan III.
B. I, III dan IV.
C. II, III dan IV.
D. I, II, III dan IV. 
Jawapan untuk set 2

1. A
2. C
3. A
4. A
5. D
6. B
7. B
8. D
9. C
10. C
11. A
12. C
13. A
14. D

Soalan Pengantar Bahasa Melayu

1.      Mereka tinggal di hulu sungai itu sejak dahulu lagi.
Hulu parang ayah diperbuat daripada besi. 
Kata hulu dalam ayat di atas merupakan
 
A polisim         B hiponim        C sinonim        D antonym

2.     Segar: sihat, subur, nyaman 
Perkataan di atas menggambarkan konsep
I sinonim
II polisim
III hiponim
Iv homonym

3.   Cabang bahasa Austris, iaitu bahasa Austroasia, Bahasa Austronesia dan Bahasa________

4.  Yang manakah ayat yang menggunakan kata kerja aktif transitif berawalan teR-?
A.  Abang tersandar di tepi dinding.
B.  Ayah tidak terbeli kereta mewah itu.
 
C.  Kakak terduduk seketika setelah membaca surat itu
D.  Saya tersenyum sendirian apabila mengingati peristiwa itu.

5.   Yang manakah ayat yang menggunakan kata penegas?
Pilihan jawapan:
 
I Peserta debat itu mengemukakan hujah dengan lantangnya.
 
II Abu seorang sahaja yang memiliki kemahiran membuat wau di kampungnya.
III Pak Midun sejak awal-awal lagi tidak berkenan dengan pemuda yang merisik anaknya.
IV Pokok kelapa muda yang ditanam oleh ayah nampaknya akan mengeluarkan buah yang lebat.

6.  Yang manakah ayat yang mempunyai pascakata yang berfungsi sebagai penekan?
A Semua pelawat tidak dibenarkan masuk ke biliknya.
 
B Pokok nangka madu itu nampaknya akan berbuah lagi.
C Pada kami, kejayaannya ialah hasil tunjuk ajar guru-guru.
D Rumah neneknya terletak di antara sungai dengan kebun getah itu.

7.  Kata yang berapitan beR-...-an yang mendukung makna berterusan ialah 
I berlelehan
 
II berkibaran
III bertangisan
 
IV bertempiaran

8.  Semenjak pulang dari Eropah, gaya hidupnya kebarat-baratan.
Kata yang berapitan ke-...-an dalam ayat di atas tergolong dalam

A kata nama
B kata kerja
C kata adjektif
D kata keterangan
  
9.  Penggunaan kata sendi nama yang tepat:
Salam : Imran adalah di antara pelajar cemerlang sekolah itu.
 
Ramon: Dia baru pulang dari Jabatan Alam Sekitar.
Joseph: Daripada saat itu, mereka tidak lagi mengunjungi Tasik Biru.
 
Rusliza: Rumusan penyelidik tentang sikap penduduk desa itu adalah negatif.
 
Pelajar yang menggunakan kata sendi nama dengan betul dalam ayat di atas ialah
________________dan__________

10. Ayat mana 
-Mengandungi 2 kata penghubung ayat
-Mengandungi sekurang-kurangnya 2 konstituen subjek dan dua konstituen predikat.

A Banglo mewah di tepi bukit yang tinggi itu ialah milik Datuk Hamid.
B Pelukis muda dari utara tanah air itu suka berkarya untuk kepuasan dirinya.
C Burung helang yang besar itu terbang rendah kerana ingin menyambar seekor ayam.
D Demi mempertahankan maruah negara, pejuang-pejuang dahulu sanggup berkorban nyawa.

11. Yang manakah ayat yang gramatis?
A Dengan melaksanakan projek itu, meningkatkan ekonomi penduduk tempatan.
 
B Untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian, memerlukan modal yang besar.
 
C Dengan adanya aktiviti kitar semula dapat mengelakkan berlakunya pembaziran sumber.
D Untuk memperoleh pendapatan, banyak sekali bidang pekerjaan yang boleh diterokai oleh siswazah.

12. Yang manakah ayat yang mempunyai kata yang mengandungi diftong?
I Kemerduan suaranya mengagumkan.
 
II Biarkan dia berpaut pada dahan pokok.
 
III Ikatan persaudaraan mereka erat sekali.
 
IV Penonton kehairanan menyaksikan pertunjukan sarkas itu.

Jawapan:
1.A  2. I & III    3. Tibet –China   4. B   5. II & III   6. B    7. I & II   8.C 
9. Ramon & Rusliza     10.C            11.D     12. III & IV


KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT
Soalan Objektif (40 markah)
Arahan: Tandakanjawapan yang betul pada kertasjawapan OMR.
1.Pengertian sebenar teknologi pendidikan memfokus kepada menyediakan peralatan (tools) untuk
_______________ dan juga ______________ yang digunakan.
A aplikasi, tujuan pendidikan, proses
B. interaksi, tujuan pendidikan, aplikasi
C. proses, tujuan pendidikan, peralatan dan bahan
D. pengetahuan, tujuan pendidikan, peralatan dan bahan  
2. Manakah antara berikut merujuk kepada peralatan (tools)?
A. Menyediakan celik teknologi maklumat kepada pengguna.
B. Sebagai pertindihan gabungan media, sistem instruksional dan sistem sokongan berasaskan
komputer.
C. Mengintegrasikan teknologi secara berkesan ke dalam pendidikan dengan keperluan infrastruktur
teknologi dan latihan guru.
D. Sebagai rujukan kepada teknologi pendidikan dan teknologi instruksional yang meresap masuk ke
dalam jurnal-jurnal dan majalah melalui pendidikan.
3. Di antara era berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan sejarah enggunaan komputer dalam
pendidikan?
A. Era Internet
B. Era Minikomputer (m/s 6)
C. Era Mikrokomputer
D. Era Pra Penggunaan Mikrokomputer
4. Sejarah ringkas penggunaan komputer dalam pendidikan boleh dibahagikan kepada tiga era yang
penting. Manakala penilaian koswer pula bermula pada era
A. Multimedia
B. Mikrokomputer (m/s7)
C. Pra Multimedia
D. Pra Mikrokomputer
5. Sistem pendidikan telah bertukar daripada kaedah pengajaran berasaskan instruksional kepada
kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Berikut rnerupakan kaedah sokongan instruksional yang
baharu kecuali ________________
A. perkongsian maklumat M/s 11 dan 12
B. perkongsian intelektual
C. pembelajaran secara koperatif
D. penyelesaian masalah dan pemikiran tahap tinggi
6. Teknologi pendidikan timbul daripada beberapa bidang pendidikan danlatau masyarakat yang
mengakibatkan kewujudan ______________ perspektif utama.
A. dua
B. tiga
C. lapan
D. empat m/s 14
7. Perisian instruksional berbentuk ________________ mampu menyediakan suatu persekitaran
pembelajaran yang menyerupai situasi atau keadaan sebenar seperti latthan memandu, latthan
peperangan atau latihan pengendalian peralatan mahal atau merbahaya.
A. tutorial
B. simulasi m/s56
C. latih-tubi
D. Sistem Pembelajaran Bersepadu (ILS)
8. ______________ merupakan suatu strategi penyampaian yang menggabungkan kesemua sembilan
peristiwa pembelajaran (Gagné, Wager dan Rojas, 1981) dan berupaya dijadikan bahan pembelajaran
kendiri bagi seseorang murid.
A. Latihtubi
B. Simulasi
C. Tutorial m/s55
D. Kajiankes
9._________________ ialah usulan penerangan formal tentang pçnghasilan, pemumian atau
pembatalan sesuatu kontrak, aktivitì, atau tugas yang ingin dilaksanakan.
A. Prosiding
B. Kertas Kerja m/s 22
C. Laporan Projek
D. Kertas Cadangan (Proposal)
10. Cikgu Dhía mengajar subjek Sains yang memerlukan para pelajarnya berfikir, menganalisis dan
meramal dapatan ketika membuat sesuatu eksperimen. Apakah strategi penyampaian pembelajaran
yang terbaik boleh digunakan oleh Cikgu Dhia dalam membangunkan perisian ìnstruksional bagi subjek
tersebut?
A. Simulasi
B. LatihTubi
C. Penyelesaian Masalah
D. Permainan Instruksional
[ 1. _________________ merupakan platform yang sesuai untuk membangunkan Sistem Pembelajaran
Bersepadu (ILS) yang lengkap secara mudah. m/s 60
A. Joomla
B. Moodle                             
C. Blogspot
D. Google doc
12. Sejarah perlaksanaan teknologi pendidikan di sekolah telah membuktikan bahawa
________________________
A. teknologi merupakan kaedah pengajaran yang termahal
B. pendidik-pendidik perlu mahir dalam satu bidang teknologi
C. guru akan kekal sebagai pelengkap dalam sistem pendidikan
D. sekolah perlu menyediakan lebih peruntukan untuk kemudahan rangkaian m/s21
1 3. Di antara berikut, yang manakah bukan rasional penggunaan teknologi dalam pendidikan?
A. Meningkatkan motivasi pelajar.
B. Meningkatkan produktiviti kerj a.
C. Mengurangkan beban tugas guru.
D. Mewujudkan pembelajaran secara koperatif.
14. Cikgu Mazlan telah mengisi markah ujian setiap pelajar dengan menggunakan perisian hamparan
elektronìk. Seterusnya beliau ingin menyusun gred pelajar berdasarkan markah tersebut. Pilih ciri yang
paling sesuai yang boleh digunakan oleh Cikgu Mazlan untuk tujuan ini.
A. Isihan (Sort) m/s 69
B. Rumus (Formula)
C. Fungsi (Function)
D. Kiraan Secara Automatik (Automatic Recalculation)
15. Sekolah Wira Negara menyimpan maklumat pelajar di dalam satu pangkalan data. Jika guru kelas
ingin mendapatkan alamat pelajar tertentu, beliau perlu menggunakan fungsi ___________________.
A. isihan (sort)
B. borang (form)
C. laporan (report) m/s 72
D. pertanyaan (query)
16. Semua pemyataan berikut benar mengenai perisian pemproses perkataan kecuali
A. memformat teks kepada grafik M/S 66
B. menyemak ejaan dan menyediakan cadangan daripada kamus 
C. menyunting bersama setelah diubah kepada format Google doc
D. menyediakan kemudahan untuk disimpan dalam format laman Web
1 7. Jika seorang guru ingin membina beberapa versi soalan daripada peperiksaan yang sama dan
mencetak soalan tersebut untuk pelajar mendudukinya, manakah pilihan perisian yang paling sesuai
digunakan?
A. Penyusun ujian
B. Penjanaujian m/s 80
C. Pemprosesujian
D. Penganalisis ujian
18. Imej atau paparan visual yang kaku seperti foto, gambar, lakaran, ilustrasi, carta, graf dan
seumpamanya dikenali sebagai __________________
A. teks
B. grafik
C. animasi
D. alat pengarangan multimedia
1 9. Manakah di antara berikut merupakan format bagi video? m/s105
A. *.wav B. *.mp3 C. *mp4 D. *mjd
20. Alat pengarangan ini digunakan untuk membantu guru membangunkan aplikasi multimedia secara
berpakej. Ia menggunakan sela masa sebagai metafora persembahan yang mana elemen objek disusun
sepanjang tempoh masa (time line) dengan resolusi setinggi 1/30 saat atau lebih. Setiap kerangka
(frame) disusun dan dilaksana mengikut masa yang ditetapkan. Alat pengarangan ini merupakan alat
pengarangan berasaskan ________________
A. ikon
B. masa
C. grafik
D. navigasi
2 1. Manakah di antara berikut merupakan aplikasi komunikasi serentak/segerak (synchronous)?
A. Twitter, Blog, Emel
B. Emel, Facebook, Blog.
C. Ruang Sembang, Sidang Video.
D. Ruang Sembang, Facebook, Sidang Video.
22. Tujuan Domain Name System ataupun singkatannya DNS adalah untuk
A. penghantaran emel lebih pantas
B. pengelasanjenis komputer yang digunakan
C. menentukan alamat bagi File Transfer Protocol
D. menentukan pelayan Web yang mengandungi alamat Internet Protocol (IP) m/s116
23. Manakah di antara salah satu peralatan berikut tidak diperlukan untuk menghubungkan komputer
dengan Internet?
A. Router
B. Modem
C. CD-ROM
D. Talian telefon
Perisian ini digunakan untuk mengubahsuai sesuatu imej yang diperoleh daripada sumber asal agar
sesuai digunakan di dalam pembangunan sesebuah projek multimedia
24. Pernyataan di atas adalah menerangkan tentang ___________________
A. Perisian grafik
B. Perisian penjana ujian
C. Perisian penerbitan atas meja
D. Perisian penyelidikan dan rujukan
25. Penggunaan komputer dalam kehidupan harian telah meningkat secara mendadak kerana
___________________________
A. senibina komputer yang semakin kompleks
B. jumlah arahan pemproses semakin bertambah
C. stuktur fizikal perkakasan menjadi lebih kecil dan efisien
D. kadar mampu milik yang tinggi memandangkan harganya yang lebih murah
26. Di antara pernyataan berikut, yang manakah yang tidak benar tentang penggunaan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) dalam penilaian?m/s135
A. ICT boleh menyediakan pelbagai jenis ujian seperti pelbagai pilihan dan mengisi tempat kosong.
B. Menggunakan ICT dalam penilaian dapat mengurangkan kesilapan pengiraan markah, gred dan aras
keupayaan individu.
C. Penggunaan ICT dalam penilaian dapat mengukur keupayaan individu dengan lebih tepat sekiranya
dirancang dengan baik.
D. Akibat kelemahan dalam ICT, penggunaannya dalam penilaian banyak bertentangan dengan teori
pembelajaran tingkahlaku, kognitifdan konstruktif.
27. Manakah di antara berikut merupakan j enis ujian yang paling sesuai menggunakan komputer?m/s130
A. Melengkapkan penyataan, menyisip, esei dan diagnosis.
B. Pelbagai pilihan, demonstrasi, konstruk angka dan membina kiasan.
C. Pilihan betul/salah, pelbagai pilihan, menyusun hierarki dan memadan.m/s130
D. Pilihan betul/salah, pelbagai pilihan, membina peta konsep dan temu duga.
28. Ayu ingin mencari perkataan eradication. Dia ingin mengetahui makna perkataan tersebut secara
cepat. Satu program digelar ______________ dapat membantu Ayu dalam cariannya.
A. atlases
B. encyclopedia
C. mapping tool
D. dictionaries and thesaurus
29. Pakej ______________ melaksanakan pengiraan yang melibatkan pelbagai prosidur. Para guru dan
pelajar menggunakan pakej ini untuk menganalisa data daripada eksperimen dan projek kajian.
A. Statistik m/s85
B.Sistem Maklumat
C.Buku Gred Elektronik m/s
D.Pengumpulan dan Analisis
30. Dokumen adalah bentuk dokumen yang diterima secara universal.
A. PDF
B. text
C. writer
D. notepad
3 1. Di antara kelebihan perisian sumber terbuka (open source software) adalah
A. tidak mudah diancam virus
B. menyediakan pilihan percuma bagi program perisian yang popular
C. menyediakan ruangan penyimpanan yang mudah secara atas talian
D. mempunyai format yang mudah alih (portable) agar ianya mudah dicapai dan fleksibel
32. Di antara perisian berikut, yang manakah paling sesuai untuk kegunaan guru mata pelajaran Geografi
di sekolah?
A. Atlas elektronik m/s 90
B. Perisian Sistem Maklumat Pelajar
C. Perisian penerbitan atas meja (desktop publishing)
D. Perisian Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer-Aided Design @ CAD)
33. Penggunaan bahan daripada Internet tanpa kebenaran merupakan salah satu isu etika yang
tergolong dalam kategori ________________
A. plagiat
B. undang-undang siber
C. kualiti kerja kursus yang rendah
D. sumber bahan yang diragui (anonymity)
34. Penilaian dalam pendidikan diadakan bertujuan untuk ________________
I. mengesan kelemahan pengajaran.
11. menilai prestasi atau kemajuan murid.
111. mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau (prior learning knowledge).
Iv. membantu penyelidikan pendidikan dalam bentuk kajian tindakan (action research).
A. I dan 11 sahaja.
B. I, 11 dan 111 sahaja.
C. I, 111 dan IV sahaja.
D. I,II,IIIdanIV. m/s 135
35. Para guru menggunakan perisian penjana soalan untuk membina bank soalan dan menjana pelbagai
versi ujian daripadanya. Kelebihan perisian penjana soalan adalah;
I. Bank item ujian
11. Generasi soalan yang rawak
111. Pembinaan ujian dan proses mengulangkaji
Iv. Pemilihan soalan-soalan berdasarkan kriteria
A. I dan 11 sahaja.
B. Ildanlllsahaja.
C. I, 11 dan 111 sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV. m/s80
36. Manakah di antara berikut merupakan kategori perisian pengurnpulan data dan analisis.
I. Sistem maklumat staf
11. Sistem maklumat murid
111. Perisian buku gred elektronik
Iv. Perisian perancangan pengajaran
A. I, 11 dan 111 sahaja. m/s 84
B. I,IldanlVsahaja.
C. I, IIdan IV sahaja.
D. I, 11, 111 danlV.
37. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru bagi memastikan proses integrasi teknologi dalam
pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan adalah kemahiran
I. teknologi
11. pedagogi
111. sosiologi
IV. kandungan mata pelajaran
A. I, 11 dan 111 sahaja.
B. I, 11 dan IV sahaja. m/s19 m/s40
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV.
38. Manakah di antara berikut merupakan pelayar Internet (Browser)?
I. Mozilla Firefox.
11. Google Chrome.
111. Internet Explorer
Iv. Netscape Navigator.
A. Idanlllsahaja.
B. 11 dan 111 sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV.
39. Pemyataan-pemyataan manakah yang benar berkaitan Sistem Pembelajaran Bersepadu (ILS)?
I. ILS merupakan satu pusat bagi murid dan guru memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran.
11. ILS boleh menyimpan rekod murid seperti markah tugasan serta boleh dicetak oleh guru untuk
tujuan pemantauan dan simpanan.
111. ILS terdiri daripada kombinasi pembelajaran berasaskan perisian instruksional serta sumbersumber
lain yang diperolehi melalui sistem rangkaian.
Iv. ILS adalah model pengkomputeran sistem masa nyata atau imaginasi yang direkabentuk untuk
mengaj ar bagaimana sesuatu sistem bekerjalberfungsi.
A. Ildanlllsahaja.
B. I, 11 dan 111 sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I,II,IIIdanIV.
40. Manakah di antara berikut merujuk kepada kesan kegunaan grafik dalam bidang multimedia?
I. Memberi kesan emosi dan humor.
11. Memberi gambaran visualisasi data dan maklumat.
111. Menghasilkan persembahan maklumat dengan lebih menarik.
IV. Menghasilkan tekstur latar belakang yang cantik dan berkesan.
A. I, 11 dan 111 sahaja.
B. I, 111 dan IV sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV. 

2 comments:

  1. terima kasih kerana menyediakan soalan-soalan ini. Ianya amat berguna kpd saya kerana dah lama tak belajar, jadi pembacaan pun kurang. terima kasih sekali lagi.....

    ReplyDelete