song

Friday, 27 September 2013

Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 j


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 i


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 h


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 g


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 f


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 e


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 d


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 c


Persembahan Pendidikan Muzik tahun 4 b


Persembahan Pendidikan Muzik Tahun 4 a Daerah Batang Padang


Sunday, 7 July 2013

PJJ UPSI SEM3 2013


1.Dalam sistem pendidikan kebangsaan, mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang menjadi asas utama pendidikan murid-murid di semua sekolah. Berikut adalah mata pelajaran Teras dalam KBSR kecuali,
A) Muzik
B) Matematik
C)Sains
D) Bahasa Melayu

2.       Dalam bidang perkembangan diri individu. Mata pelajaran apakah yang tiada pada tahap satu?
A) Kemahiran Hidup
B) Pendidikan Seni Visual
C) Pendidikan Muzik
D) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

3.       Mata pelajaran dalam KBSR dikelompokkan kepada 3 kelompok, iaitu mata pelajaran teras, wajib, dan tambahan. Manakah antara berikut ialah mata pelajaran teras di SK?
i.  Bahasa Arab
ii.  Bahasa Melayu
iii.  Matematik
iv  Bahasa Inggeris
A) I,ii,iii                 B) I, ii,iv                                C) I, iii, iv              D) ii, iii, iv

4.       Apakah tujuan matapelajaran yang berkomponen kerohanian, nilai dan sikap?
A) Membina sikap, watak dan personaliti murid-murid
B) Memahami persekitaran dengan kesedaran dan tanggungjawab
C) Membangunkan sikap dan pemikiran yang kreatif dan kritis untuk kehidupan
D) Mendedahkan pengetahuan dan kemahiran untuk murid-murid dapat hidup di tempat dan persekitarannya.

5.       Berikut adalah tunjang-tunjang di dalam mata pelajaran teras dan elektif KSSR tahap 2.
i. Tunjang Komunikasi
ii. Tunjang Sains dan Teknologi
iii. Tunjang Kemanusiaan
iv. Tunjang Komunikasi Elektif
A) I, ii, iii               B) I, ii, iv               C) I, iii, iv              D) Semua di atas

6.       Mengikut UNESCO, penentuan sesuatu mata pelajaranberasaskan 4 tonggaakutamaberikutkecuali:
A) Belajar untuk mengetahui ( Learning to know)
B) Belajar untuk bertindak ( Learning to do)
C) Belajar untuk membentuk peribadi ( Learning to be)
D) Belajar untuk kerjaya ( Learning to Success)

7.       Apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran teras?
A) Mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid
B) Mata pelajaran yang dipelajari mengikut pilihan murid
C) Mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid mengikut aliran persekolahan
D) Mata pelajaran yang tidak wajib dipelajari oleh semua murid.

8.       Apakah tujuan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan dalam KSSR?
A)  Mengukuhkan kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul di kalangan murid
B) Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan
C) Membolehkan murid menguasai kemahiran asas bahasa
D) Membina kefahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan dan memahami idea matematik yang mudah

9.       Dalam KSSR, klasifikasi bidang mata pelajaran dibawah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Antara lain adalah bagi perkembangan _________________.
A) Jasmani
B) Intelek
C) Sosial
D) Rohani

10.   Manakah antara berikut benar berkaitan dengan klasifikasi modul elektif di tahap satu KSSR?
A) Tunjang kepada pembelajaran sekolah rendah
B) Kemahiran asas pembelajaran dapat dipertingkatkan
C) Sebagai mata pelajaran wajib dipelajari
D) Murid berpeluang belajar bahasa ibunda masing-masing

Maaf..jawapan tidak disediakan.
Tuesday, May 7, 2013
1. Di antara ciri-ciri berikut yang manakah bukan keadaan fizikal dalam bilik darjah KBSR?
 A. Susunan kerusi meja murid adalah disusun mengikut baris demi baris
 B. Terdapat ruang pembelajaran di dalam bilik darjah.
 C. Kerusi dan meja boleh diubahsuai semasa tajuk perbincangan
. D. Terdapat sudut bacaan untuk menggalakkan minat murid untuk membaca.

 2. Bilik darjah elektronik adalah selaras dengan ekspektasi masa hadapan.Berikut adalah ciri-ciri bilik darjah elektronik kecuali..
 A. Bilik darjah mempunyai ciri seperti studio.
 B. Setiap murid mempunyai stesen masing-masing untuk penerokaan dan penyelidikan.
 C. Komputer notebook digunakan bagi menggantikan buku teks.
D. guru sebagai fasilitator.

 3. Lazimnya kemudahan dan peralatan yang terdapat di dalam bilik darjah ialah seperti berikut kecuali..
 A. kerusi dan meja murid
B kerusi dan meja guru
C. papan tulis
D. langsir

 4. • Selesa • Menarik • Keadaan selamat •
 Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar Yang manakah berikut adalah hasil daripada pernyataan di atas?
 A. Bilik darjah diurus dengan baik dan sempurna
B. Bilik darjah tiada ruang pembelajaran
C. Bilik darjah terlalu sesak
 D. Bilik darjah tiada sudut bacaan

5. Sebagai seorang guru,beliau perlu memastikan masalah disiplin dapat dihindarkan.Antara langkah yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah….
A. Mengabaikan suasana psikologikal bilik darjah
B. Suasana pembelajaran yang kondusif
C. Menggalakkan persengketaan antara murid
 D. Mengabaikan nilai-nilai murni

 6. Beberapa orang murid sedang mengikuti ajaran guru ..
Apakah konsep bilik darjah sebelum kedatangan British di Tanah Melayu?
 A. Surau dan pondok
 B. Sekolah dan pondok
C. Sekolah
D. Masjid dan sekolah

 7. Apakah perbezaan bilik darjah tradisional dan bilik darjah moden?
A. Suasana perabot
 B. Saiz kelas
C. Disiplin murid
D. Pengajaran berpusatkan kepada guru

 8. Suasana fizikal mempunyai hubung kait dengan keperluan asas manusia iaitu selaras dengan teori keperluan asas manusia(teori Maslow).Jelaskan teori Maslow dan hubungannya dengan suasana dan fizikal bilik darjah?
A. Tahap motivasi murid akan rendah jika fizikalnya dalam keadaan selamat.
B. Tahap motivasi murid akan lebih tinggi jika fizikalnya dalam keadaan selesa.
C. Menimbulkan suasana kurang selamat.
D. Kejayaan guru mengurus bilik darjah dapat membentuk disiplin.

 9. Terdapat dua kategori motivasi ke arah mewujudkan suasana psikologikal yang baik iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinstik bermaksud _____________
 A. Bersifat dalaman yang melibatkan faktor peribadi
B. Memotivasikan murid di dalam bilik darjah
 C. Bersifat luaran yang boleh mewujudkan motivasi dalam diri murid
D. Interaksi murid dengan murid dapat mendorong murid belajar

10.Dalam KBSR ,aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid dan menarik. Jelaskan bentuk aktiviti yang dijalankan dalam KBSR.
A. Secara kumpulan
 B. Secara individu ,kumpulan dan kelas
C. Secara kelas dan kumpulan
D. Secara Individu

Jawapan 1 1.A 2.D 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B


1.  KBSR direka bentuk berasaskan tiga bidang utama. Apakah bidang tersebut?
i.                     Komunikasi
ii.                   Manusia dan alam kelilingnya
iii.                  Minat dan bakat
iv.                 Perkembangan diri individu

A.      I,II,III
B.      II,III,IV
C.      I,II,IV
D.      I,III,IV
2.   Yang berikut merupakan prinsip KBSR, kecuali
A.      Pendekatan bersepadu
B.      Pendidikan yang sama untuk semua murid
C.      Pendidikan seumur hidup
D.      Meninngkatkan penggunaan BM dan BI serta bahasa pengantar yang lain.

3.  Terdapat beberapa perbezaan antara KBSR dan KSSR. Manakah berikut yang salah
                               
                               


KBSR
KSSR
A
Bahan kurikulum
Sukatan pelajaran (SP)dan Huraian Sukatan
Dokumen standard kandungan (DSK)
B
Kemahiran berfikir
Elemen kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat & ICT secara eksplisit
C
Fokus
3M

4M
D
Organisasi kurikulum
Tahap 1
Modul teras asas, modul teras tema, & modul elektif

Tahap 2
Mata pelajaran teras & Elektif
Tahap 1
Mata pelajaran teras, wajib & tambahan

Tahap 2
Mata pelajaran teras, wajib dan tambahan

4.  Daripada aspek bahan kurikulum, apakah kelebihan KSSR?
A.      Bahan-bahan pembelajaran yang menggiatkan pelajar belajar secara interaktif dan hands on digunakan ke arah pembelajaran yang berkesan dan ceria.
B.      Kemahiran asas 4M ditegaskan
C.      Lebih memberi penekanan kepada penilaian atau pentaksiran yang berterusan.
D.      Penilaian formatif juga digunakan bagi menilai perkembangan dan kemajuan murid.
5.  Pembelajaran dalam KSSR adalah bersifat interaktif, berkesan dan menarik ke  arah pembelajaran berterusan. Apakah kaedah p&p yang disarankan?
i.                     Belajar sambil bermain
ii.                   Melakukan inkuiri penemuan
iii.                  Pembelajaran koperatif
iv.                 Pembelajaran luar bilik darjah

A.      I,II,III
B.      I,II,IV
C.      II,III,IV
D.      I,II,III,IV

6.   Manakah penyataan yang benar?
A.      KLSR hanya memberi pendidikan asas dan tidak bersifat akademik
B.      KLSR tidak memberi pendidikan asas sebaliknya lebih bersifat akademik
C.      KLSR kurang memberi pendidikan asas, sebaliknya lebih bersifat akademik
D.      KLSR lebih memberi pendidikan asas dan lebih bersifat akademik

7.            Penddidkan untuk semua
Penggunaan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
Meningkatkan penggunaan BM&BI serta bahasa pengantara yang lain
Pendidikan sepanjang hajat
Penekanan kepada nilai murni
Kesepaduan unsur JERI

Ciri- ciri di atas menunjukkan?
A.      Keserpaduan dalam KBSR
B.      6 Tunjang dalam KSSR
C.      Prrinsip dalam KBSR
D.      Bidang utama dalam KBSR
8.   Apakah persamaan antara KBSR dengan KSSR?
A.      KBSR dan KSSR diorganisasikan mengikut tahap, iaituTahap 1 dan Tahap 2
B.      Cara pengajaran guru akan diubahsuai berasakanhasil penilaian tersebut supaya pembelajaran murid berkesinambungan
C.      Penilaian formatif dan sumatif juga digunakan bagi menilai perkembangan dan kemajuan murid
D.      Bahan-bahan yang relevan difikir dan disediakan  oleh guru sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas
9.   Kurikulum KBSR perlu disemak semula untuk ___.
i.                     Meningkatkan mutu p&p berdasarkan konsep kesepaduan.
ii.                   Memberi penekanan yang lebih kepada mata pelajaran matemetik dan unsur-unsur KBKK
iii.                  Seiring dengan ekonomi, social dan lain-lain yang mengalami perubahan dari semasa ke semasa.
iv.                 Selaras dengan usaha ke arah negara maju dengan masyarakat berilmu.

E.       I,II,III
F.       II,III,IV
G.     I,II,IV
H.      I,III,IV

10.   Lengkapkan jadual berikut berasaskan 6 tunjang KSSR.

komunikasi
X
Y
Kerohanian,sikap & nilai
Perkembangan fizikal dan estetika
Z

i.                     Kemanusiaan,
ii.                   Sains dan teknologi
iii.                  Keterampilan diri
iv.                 Perdagagaan


A.      I,II,III
B.      II,III,IV
C.      I,II,IV
D.      I,III,IV


Unit 3
1.       Apakah matlamat kurikulum sekolah rendah?
                                I.            Tingkah laku yang bersifat menyeluruh yang diharapkan akan diperoleh pada akhir suatu proses pendidikan.
                              II.            Ia bersifat umum dan berfungsi sebagai panduan dan pedoman kepada pencapaian metlamat pendidikan sesebuah Negara.
                            III.            Pendidikan adalah ke arah pembentukan manusia yang bersifat mulia.
                            IV.            Memperkembangkan potensi murid-murid untuk aspek personal,sosial dan emosi

A
I,II,III
C
I,III,IV
B
I,II,IV
D
I,II,III,IV

2.       Apakah matlamat kurikulum dalam pendidikan sebelum penjajahan Inggeris?

A
Untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat.
B
Pendidikan formal.
C
Pendidikan kea rah perpaduan.
D
Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3.       Berikut adalah sekolah-sekolah vernacular,kecuali

A
Sekolah Melayu
C
Sekolah Tamil
B
Sekolah Cina
D
Sekolah Wawasan

4.       Berdasarklan Perakuan 57(a) ,Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.

“ Kurikulum sekolah rendah itu hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mendapat kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang ___________, bidang _________________________dan bidang ______________________sesuai dengan keperluan,minat,bakat dan kemampuan mental serta kesediaan murid-muid itu.”

A
Komunikasi ,Manusia dengan Alam Semula Jadi dan Perkembangan Masyarakat.
B
Komunikasi, Manusia dengan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu.
C
Hubungan,Manusia dengan Tuhan dan Perkembangan Diri Individu.
D
Hubungan, Manusia dengan Tuhan dan Komunikasi.

5.       Apakah mata pelajaran yang terkandung dalam bidang Komunikasi

A
Pendidikan Moral dan Muzik
C
Bahasa dan Matematik
B
Pendidikan Seni dan Bahasa
D
Pendidikan Jasmani dan Matematik6.       Apakah Objektif  KBSR?
                                I.            Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan kedudukan bahasa tersebut sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara.
                              II.            Menguasaia kemahiran belajar dan berfikir.
                            III.            Membina daya kepimpinan dan keyakinan diri.
                            IV.            Menjaga kesihatan dan kecergasan diri.

A
I,II,III
C
II,III,IV
B
I,II,IV
D
I,II,III,IV

7.       Kemahiran asas berbahasa termasuklah

A
Mendengar ,bertutur,membaca dan menulis.
B
Membaca ,menulis dan mengira.
C
Mendengar, membaca dan menulis.
D
Mendengar, bertutur,membaca,menulis dan mengira.

8.       Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berteraskan

A
Penyata Razak dan Dasar Pelajaran Kebangsaan.
B
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
C
Akta Pelajaran 1961 dan Rukun Negara.
D
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara.

9.       Murid yang mengikuti KSSR akan mempunyai asas-asas berikut :
                                I.            Insan yang seimbang dari segi intelek,rohani,emosi,jasmani dan sosial.
                              II.            Warganegara yang bertanggungjawab.
                            III.            Global Player
                            IV.            Pekerja ilmu

A
I,II,III
C
II,III,IV
B
I,II,IV
D
I,II,III,IV

10.   KSSR mengguna pakai empat tonggak pendidikan UNESCO,iaitu
                                I.            Belajar untk mengetahui
                              II.            Belajar untuk bermain
                            III.            Belajar untuk hidup bersama
                            IV.            Belajar untuk membentuk peribadi

A
I,II,III
C
II,III,IV
B
I,III,IV
D
I,II,III,IV


Jawapan : 1D,2A,3D,4B,5C,6C,7A,8B,9D,10BUNIT 4:

1. Manakah antara berikut bukan kelompok mata pelajaran dalam KBSR.
A. elektif                     B. wajib           C.  teras              D tambahan
 2 Mata pelajaran yang terkandung dalam Modul Teras Asas KSSR antaranya adalah   
     seperti berikut kecuali       
A.  Bahasa Malaysia                          B. Pendidikan Moral
C. Pendidikan Jasmani                D. Pendidikan Seni Visual

3 Mata pelajaran yang terkandung dalam komponen Nilai, Kerohanian dan Sikap antaranya     adalah seperti berikut:
I Pendidikan Muzik                                                            II Pendidikan Moral               
III Pendidikan Jasmani                                                   IV Pendidikan Islam
A.I  , II          B.II , III                C. III , IV               D II, IV

4.Terdapat 6 tunjang dalam mereka bentuk kurikulum KSSR. Salah satunya ialah:
A. Kemanusia                              B.Alam dan manusia
C. Perkembang ekonomi               D.Imbangan
  
5 'Proses perkongsian diantara pihak-pihak yang melakukan interaksi tersebut.'
Petikan diatas merujuk kepada maksud bagi                                  .
A Keterampilan diri                             B Sains dan teknologi
C Komunikasi                                      D Perkembangan Fizikal dan estetika

6. Mata pelajaran yang tergolong dalam komponen Tunjang Perkembangan Fizikal & Estetika bertujuan untuk    
A. untuk kesejahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi B.membina sikap, watak dan personaliti murid-murid.
C.memahami persekitaran dengan kesedaran dan tanggung jawab.
D. mendedahkan pengetahuan dan kemahiran untuk murid-murid dapat hidup di tempat dan    
     persekitarannya.

7. Antara berikut yang manakah bukan focus kurikulum bagi murid-murid tahap 2?

A. pengukuhan dan aplikasi 4M                 B. Persediaan ke sekolah rendah
C. kemahiran asas ICT                               D. sikap dan nilai

8. Dalam kompenen kemanusaian dan perseakitaran mata pelajaran alam manusia digantikan dengan mata pelajaran berikut kecuali.
A.Pendidikan seni             B. Kajian Tempatan                   C. Sains             D.Kemahiran Hidup


1.A. elektif                 
2. D.Pendidikan Seni Visual
3. D II, IV
4. A. Kemanusia                               
5.C Komunikasi                                     
6. A. untuk kesejahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi 7. B. Persediaan ke sekolah rendah
8. A.Pendidikan seni            

UNIT 10:ORGANISASI DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
1. Di antara ciri-ciri berikut yang manakah bukan keadaan fizikal dalam bilik darjah KBSR?
A.   Susunan kerusi meja murid adalah disusun mengikut baris demi baris
B.   Terdapat ruang pembelajaran di dalam bilik darjah.
C.   Kerusi dan meja boleh diubahsuai semasa tajuk perbincangan.
D.   Terdapat sudut bacaan untuk menggalakkan minat murid untuk membaca.

2.   Bilik darjah elektronik adalah selaras dengan ekspektasi masa hadapan.Berikut adalah ciri-ciri bilik
      darjah elektronik kecuali..
A.   Bilik darjah mempunyai ciri seperti studio.
B.   Setiap murid mempunyai stesen masing-masing untuk penerokaan dan penyelidikan.
C.   Komputer notebook digunakan bagi menggantikan buku teks.
D.   guru sebagai fasilitator.

3.Lazimnya kemudahan dan peralatan yang terdapat  di dalam bilik darjah ialah seperti berikut kecuali..
A.   kerusi dan meja murid
B   kerusi dan meja guru
C.   papan tulis
D.   langsir
·         Selesa
·         Menarik
·         Keadaan selamat
·         Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar
 
4.


Yang manakah berikut adalah hasil daripada pernyataan di atas?
A.   Bilik darjah diurus dengan baik dan sempurna
B.   Bilik darjah tiada ruang pembelajaran
C.   Bilik darjah terlalu sesak
D.   Bilik darjah tiada sudut bacaan
5.   Sebagai seorang guru,beliau perlu memastikan masalah disiplin dapat dihindarkan.Antara langkah
      yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah….
A.   Mengabaikan suasana psikologikal bilik darjah
B.  Suasana pembelajaran yang kondusif
C.   Menggalakkan persengketaan antara murid
D.   Mengabaikan nilai-nilai murni
6.   Beberapa orang murid  sedang mengikuti ajaran guru ..Apakah konsep bilik darjah
sebelum kedatangan British di Tanah Melayu?
A.   Surau dan pondok
B.   Sekolah dan pondok
C.   Sekolah
D.  Masjid dan sekolah
7.   Apakah perbezaan bilik darjah tradisional dan bilik darjah moden?
A.   Suasana perabot
B.   Saiz kelas
C.   Disiplin murid
D.   Pengajaran berpusatkan kepada guru

8.   Suasana fizikal mempunyai hubung kait dengan keperluan asas manusia iaitu selaras dengan teori
      keperluan asas manusia(teori Maslow).Jelaskan teori Maslow dan hubungannya dengan suasana
      dan fizikal bilik darjah?
A.   Tahap motivasi murid akan rendah jika fizikalnya dalam keadaan selamat.
B.   Tahap motivasi murid akan lebih  tinggi jika fizikalnya dalam keadaan selesa.
C.   Menimbulkan suasana kurang selamat.
D.   Kejayaan guru mengurus bilik darjah dapat membentuk disiplin.
9.   Terdapat dua kategori motivasi ke arah mewujudkan suasana psikologikal yang baik iaitu motivasi
      intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi  ekstrinstik  bermaksud _____________
A.  Bersifat dalaman yang melibatkan faktor peribadi
B.   Memotivasikan murid di dalam bilik darjah
C.   Bersifat luaran yang boleh mewujudkan motivasi dalam diri murid
D.   Interaksi murid dengan murid dapat mendorong murid belajar

10.Dalam KBSR ,aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid dan
     menarik. Jelaskan bentuk aktiviti yang dijalankan dalam KBSR.
A.   Secara kumpulan
B.   Secara individu ,kumpulan dan kelas
C.  Secara kelas dan kumpulan
D.   Secara Individu
Jawapan 1
1.A
2.D
3.D
4.A
5.B
6.A
7.A
8.B
9.C
10.B


10  Soalan
Unit 3- Organisasi Sekolah Rendah
1)      Apakah halatuju pendidikan pada zaman penjajahan Inggeris?
a.       Perpaduan
b.      Pecah dan Perintah
c.       Membasmi buta huruf
d.      Melahirkan tenaga kerja mahir

2)      Secara umumnya KBSR dirancang untuk membolehkan setiap murid memperolehi kemahiran, mengembangkan bakat, nilai pengetahuan, sikap dan amalan yang di kehendaki. Perlaksanaan KBSR telah dibahagikan kepada 3 bidang. Pilih bidang yang dilaksanakan dalam KBSR ?
i)                    Komunikasi
ii)                   Manusia dan Alam keliling
iii)                 Perkembangan Individu
iv)                 Perkembangan menyeluruh

a.       I dan iii
b.      I dan iv
c.       I, ii, dan iii
d.      I, ii, iii, dan iv

3)      Pendidikan zaman sebelum penjajahan Inggeris adalah bercorak tradisional tanpa premis yang khusus. Apakah matlamat akhir pendidikan sebelum penjajahan Inggeris?
a.       Mewarisi tradisi keluarga
b.      Belajara kemahiran daripada ibu bapa
c.       Kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan akhirat
d.      Belajar hal0hal yang berkaitan agama

4)      Nyatakan matlamat akhir dalam pendidikan semasa penjajahan Inggeris.
a.       Mewarisi tradisi keluarga seperti petani dan nelayan
b.      Pendidikan asas kepada Kanak-kanak untuk meneruskan pekerjaan yang di lakukan ibu bapa.
c.       Perlaksanaan sekolah-sekolah vernacular dan sekolah inggeris.
d.      Melahirkan Insan yang seimbang meliputi aspek jasmani, emosi dan rohani

5)      Pada tahun 1993, Kurikulum Baru Sekolah Rendah mengalami perkembangan dan perubahan. Setelah dimurnikan di kenali sebgai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Apakah perubahan yang berlaku?
a.       Memperkenalkan matapelajaran Sains, Kajian Tempatan dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
b.      Semakan kandungan yang bersesuaian dengan FPK
c.       Penekanan kepada aspek penerapan nilai murni dan semnagat patriotic.
d.      Melahirkan murid yang mampu berhadapan dengan cabaran abad ke 21.
6)      Matlamat KBSR adalah untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Selain itu, matlamat KBSR juga berdasarkan setiap _______________dalam perlaksanaannya.
a.       Perkembangan diri individu
b.      Bidang Komunikasi
c.       Potensi diri individu
d.      Matapelajaran

7)      Dalam KBSR turut menekankan matlamat bagi setiap matapelajaran Pendidikan Jasmani. Apakah matlamat matapelajaran tersebut?
a.       Membantu murid supaya peka terhadap manusia dan alam sekitar.
b.      Melengkapi murid memahami pentingnya kesihatan diri dan kecergasan diri.
c.       Membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.
d.      Membantu murid mengembangkan bakat dan kreativiti.

8)      Apakah Perkara asas yang murid perlu ikuti dalam KSSR?
I )  Insan yang seimbang, dari segi interlek Rohani, emosi , jasmani dan social
ii)                   Warganegara yang bertanggungjawab
Iii ) Global  Player
Iv ) Pekerja Ilmu

a.       I dan ii
b.      Iii dan iv
c.       I, ii dan iii
d.      Semua di atas

9)      Dalam KSSR telah menggunakan beberapa tonggak pendidikan UNESCO iaitu :
I)                    Belajar untuk mengetahui
II)                  Belajar untuk bertindak
III)                Belajar untuk hidup bersama
IV)               Belajar untuk membentuk peribadi
a.       I dan ii
b.      Iii dan iv
c.       I, ii dan iii
d.      Semua di atas

10)   KSSR berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang, berfikiran Kreatif, kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi; sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, ketrampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian sikap dan nilai.
Pilih pernyataan yang tidak benar dalam tujuan pendidikan di sekolah rendah.
a.       Melatih murid supaya mempunyai sikap ingin tahu.
b.      Melatih murid supaya terus berusaha mencari pengetahuan sendiri daripada pelbagai sumber.
c.       Melatih murid supaya mempunyai sikap terus berfikir dan terus belajar.
d.      Melatih murid untuk menerima dan belajar apa yang diajar oleh guru sahaja.
Jawapan unit 3
1.       B
2.       C
3.       C
4.       B
5.       A
6.       D
7.       C
8.       D
9.       D
10.   D Unit 4- Organisasi Sekolah Rendah
1)      Apakah aspek yang paling utama dalam perlaksanaan KBSR dan KSSR?
a.      Membaca, menulis, dan menaakul.
b.      Membaca, menulis dan mengira.
c.       Membaca dan bersembang
d.      Membaca, menulis, mengira dan menaakul.

2)      Bidang apakah yang membentuk dalam kurikulum KBSR?
a.      Membangun, menjana dan kebolehan
b.      Komunikasi, Manusia, dan Alam kelilingnya.
c.       Komunikasi dan Perkembangan Individu.
d.      Manusia dan Alam sekeliling

3)      Berapakah tunjang dalam pembentukan kurikulum KSSR?
a.      4
b.      9
c.       7
d.      6

4)      Dalam kurikulum KSSR, terdapat 3 kelompok matapelajaran mengikut modul iaitu Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Efektif.
Matapelajaran yang manakah mengikut  Modul Teras Asas?
i)                    Bahasa Melayu
ii)                  Matematik
iii)                Pendidikan Seni
iv)                Bahasa Inggeris
a.      I dan ii
b.      I, ii dan iii
c.       I, ii, dan iv
d.      Semua diatas

5)      Berapakah peruntukan masa mengikut kurikulum KSSR dalam masa seminggu?
a.      1380 minit
b.      1330 minit
c.       3000 minit
d.      1333 minit

6)      Berapakah peruntukan masa dalam seminggu bagi matapelajaran Matematik mengikut kurikulum KSSR?
a.      180 minit seminggu
b.      160 minit seminggu
c.       180 minit sehari
d.      108 minit seminggu

7)      Pilih pernyataan yang benar tentang perbezaan KSSR dan KBSR?
a.      KSSR mempunyai 3 tunjang utama dan KBSR mempunyai 6 bidang utama
b.      Fokus utama KBSR ialah bertumpu kepada 3M manakala KSSR pula berfokus kepada 4M.
c.       KSSR mengutamakan murid tahun 1 sahaja manakala KBSR mengutamakan murid tahun 6.
d.      Murid mempelajari pelbagai bahasa dalam kurikulum KSSR, manakala KBSR murid hanya belajar bahasa Melayu sahaja.

8)      Matapelajaran makah termasuk dalam Tunjang Komunikasi Elektif mengikut kurikulum Standard Sekolah Rendah?
a.      Bahasa Cina
b.      Bahasa Inggeris
c.       Pendidikan  Kesihatan
d.      Pendidikan Moral

9)      Pendidikan Islam dan Moral termasuk dalam Tunjang ___________ mengikut kurikulum KSSR.
a.      Perkembangan Fizikal dan Estetika
b.      Komunikasi
c.       Sains dan Teknologi
d.      Kerohanian, Sikap dan Nilai
 10 ) Apakah tunjang kemanusiaan yang terdapat dalam Kurikulum KSSR?
a.      Pendidikan Islam
b.      Pendidikan Moral
c.       Sejarah
d.      Pendidikan Seni Visual
 JAWAPAN
1 A                                                       5 A                                           9 D
2 B                                                       6 A                                           10 C
3 D                                                       7 B
4 C                                                       8 A
5  A
6 A
7 B
8 A
CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KBK 3073.
1.Apakah maksud kanak-kanak ADHD?
-masalah dari segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek kehidupan mereka seperti
dalam keluarga dan peribadi di sek.dan di tempat kerja. Desakan ini mungkin
disebabkan desakan yang tidak terkawal, terlalu aktif dan tidak memberi perhatian.
2.Apakah ciri-ciri kecacatan pendengaran dan penglihatan?
a.penglihatan – mata juling,tidak boleh focus kepada sesuatu perkara,sering
mengerdipkan dan menggosok mata,mengelakkan mata dari terkena cahaya
terang, selalu tersandung atau terlanggar objek apabila berjalan dll.
b.pendengaran –selalu berkhayal,kurang memberi perhatian di dalam kelas,butir
percakapan yang tidak jelas, selalu bertanya, selalu terkejut apabila dihampiri dari
belakang, lemah dalm pencapaianpelajaran khususnya yang berkaitan dengan
bahasa dll.
3.Apakah perbezaan disfasia dan afasia?
a.afasia- gangguan pertuturan/ gangguan berbahasa
b.disfasia – gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan
perkembangan kemampuan anak/otak
4.Apakah definisi pendidikan khas mengikut pandangan Salvin?
Pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan
kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental,emosi,dan tidak
keupayaan fizikal atau penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas.
5.Apakah maksud kepelbagaian kecacatan?
Ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan
pendidikan,pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela
tertentu dan kombinaasi ini tidak termasuk dalam pendidikan khas.(mempunyai dua
atau lebih kecacatan seperti mental,pendengaran,lumpuh dll)
6.Apakah falsafah pendidikan khas?
Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Ianya satu usaha yang berterusan bagi perkembangan optima seseorang individu yang
berkemahiran,berdikari,berhaluan,boleh merancang dan mengurus kehidupan sendiri serta menyedari
potensi diri sendiri sebagai ahli masyarakat.
7.Apakah maksud cerebral palsi/palsi serebrum
Satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapaat dikawal sepenuhnya oleh
kerana terdapat banyak gangguan kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak. Ia
boleh dikelaskan mengikut jenis-jenis tertentu iaitu spastik,atetosis dan ataksia.
8.Faktor-faktor kecacatan. Contohnya genetic. RH darah tidak sama. Apa sebabnya?
Apakah kecacatan yang berlaku?
- RH tidak sama dan darah tidak bersesuaian. Kewujudan protin dalam sel darah
yang menghasilkan Rh+ atau Rh- . Jika Rh ibu dan janin berlainan darah ibu akan
menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin.
- Contoh kecacatan ialah penyakit kuning,lahir tidak cukup bulan dan kecacatan
otak/mental.
9. Apakah alat-alat untuk kanak-kanak masalah pendengaran?
a.post aural aid(alat bantu belakang telinga)
b.body-worm aid(alat bantu dipakai pada badan)
c.in the ear aid (alat bantu dalam telinga)
d. bone conductor (konduktor tulang)
10.Kepelbagaian kecacatan melibatkan kekejangan otot.
-spastik
11. Faktor darah – jenis darah yang tidak sesuai yang menyebabkan kecacatan
-kecatan mental,penyakit kuning dan lahir tidak cukup bulan.
12. Kanak-kanak masalah pendengaran
- 40dB – berapa meter(1 meter/3-5kaki)
-65dB – berapa meter?(tidak boleh mendengar/memerlukan bunyi yang
kuat,perlukan amplifier)
13.Apakah kecerdasan naturalistic?
-melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam.Individu
ini sangat perihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat
tinggi.
14. Kelemahan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Kenapa bermasalah dalam
penulisan?
- tidak dapat mendengar atau tidak mendengar dengan jelas.
15.Masalah penglihatan rabun jauh dan rabun dekat.
-refractive disorder
16.Masalah penglihatan.
amblyopia –juling
-hypotropia-juling tegak ke bawah
-hypertropia-juling tegak ke atas
-esotropia-juling divergen
-exotropia atau eksotropia adalah mata juling di mana satu mata menyimpang keluar
(menjauh dari hidung) sedangkan yang satunya normal.
-astigmatisme -kerosakan pada kanta mata,sejenis penyakit mata yang
menyebabkan pandangan tidak terang.
-diplopia - adalah suatu kondisi di mana satu objek dianggap sebagai dua, juga disebut
sebagai penglihatan ganda.
17.Kelayakan memasuki Sek. Pendidikan Khas.
Pendengaran –disahkan oleh doctor pakar
Penglihatan - disahkan oleh doctor pakar
18. Gartner – 8 jenis kecerdasan interpersonal dan intra personal. Apakah bezanya?
-Kecerdasan Interpersonal adalah berkait rapat dengan emosi. Kecerdasan ini
adalahberkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta
hasrat orang lain. Seterusnya, kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak
secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakan muridmurid
terlibat dalam sesuatu aktiviti. Menurut Howard Gardner (1993), kecerdasan
interpersonal membantu kita bersosial dengan orang lain.
-Kecerdasan intra personal adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang
individu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam dan
mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap
perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan
untuk mendisiplinkan diri dan jati diri.Kebolehan mengenali diri dari segi kekuatan,
kelemahan, hasrat, kehendak termasuklah kemahiran yang menyebabkan
seseorang itu mempunyai persamaan dan perbezaan dengan orang lain.
Kecerdasan intrapersonal yang dimiliki oleh seseorang individu dapat membantu
individutersebut menangani perasaan beradab sopan serta mengawal kemarahan
dan kesedihan yang dihadapi dengan sebaiknya.
19.Masalah pendengaran – darjah kepekakan (UNIT 6). 6.5 daripada…..
20.Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM)
-kaedah bahasa isyarat
21.Ciri-ciri motor kasar dan halus ADHD
-tingkah laku yang aktif dan melampau – terlalu aktif dalam aktiviti seharian. Tidak
boleh duduk diam,bersikap agresif dan boleh mencederakan rakan-rakan.
-memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang –
menghentak,memukul,membaling.Sasaran orang atau benda yang berhampiran.
22.cerebral palsy/palsi serebrum – masalah ciri-ciri fizikal
spastik-ketegangan otot,mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang
menghalang
pergerakan dengan sempurna dan lancar
Atetosis - pergerakan writhing yang perlahan dan tidak dapat dikawal.
Bahu,muka,kaki, tangan
dan lengan sasaran utama. Otot-otot tekak yang lemah menyebabkan pertuturan
payah dan tidak jelas.Masalah pengawalan air liur.
Aktasia -kesulitan mengawal imbangan badan yang yang boleh dikesan
dari perawakan dan
pergerakan seseorang spastik.Pergerakan yang kekok dan teragak-agak,pertuturan
yang kurang jelas,sentiasa meliuk-liukkan badan.Pendengaran turut terjejas.
Hemeplegia -tangan dan kaki di sebelah yang sama menjadi lumpuh dan
lemah.
23. Kepelbagaian kecacatan fizikal – mascular dystrophy. Apakah masalahnya?
Mereka yang mengalami masalah perkembangan otot sehingga menyebabkan
pesakit menjadi lemah untuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila
umur semakin meningkat.
24. tugas fisioterapi – jurupulih anggota. Apa tugasnya?
-bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak dan
melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri.
Jurupulih Perubatan (Anggota) adalah satu kerjaya yang memberi penekanan kepada aspek
penjagaan kesihatan yang berkaitan dengan penilaian, pengendalian dan pemulihan fungsi fizikal dan
pergerakan tubuh manusia.
Deskripsi Tugas
Seorang ahli fisioterapi bertanggungjawab membuat penilaian dan menentukan kesesuaian sesuatu
skim rawatan terhadap seseorang pesakit. Ahli fisioterapi perlu:
· kefahaman terperinci berkenaan fungsi tubuh manusia ;
· pengetahuan berkaitan penyakit, kecederaan dan proses penyembuhan;
· kebolehan membezakan postur, imbangan dan pergerakan yang normal dan tidak normal;
· menggunakan kemahiran dalam rawatan seperti “massage”, ”acupressure” dan manipulasi;
· membantu doktor menentukan jenis penyakit, misalnya menguji dengan cara elektrik
· pemulihan anggota dengan menggunakan senaman, cahaya elektrik, ais, urut dan
karan/elektrik.
· menggunakan alat bantuan berjalan, ”splints” dan “appliances” untuk rawatan serta
melatih pesakit dan penjaga penggunaan alatan dengan betul
· memberi pendidikan kepada pesakit.
25.Perkembangan pendidikan fasa ke dua 1948-1980. Apa yang berlaku di
Malaysia?
-telah mengalami anjakan paradigma –kerajaan telah merangka satu dasar
pendidikan nasional yang komprehensif dan menjadikan perkara mengenai
pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda penting dalam usaha
kerajaan untuk meningkatkan taraf social dan ekonomi bagi golongan istimewa di
Malaysia.
-Latihan kepada guru-guru khas dimulakan pada 1962. Maktab perguruan Ilmu
Khas di Kuala Lumpur memulakan latihan bagi guru-guru khas masalah penglihatan
dan pendengaran 1963.
-Unit Pendidikan Khas ditubuhkan.Kerajaan mengambil alih sepenuhnya
tanggungjawab pendidikan daripada persatuan yang mengendalikan pendidikan
kanak-kanak cacat.
-Akta 1961 dasar pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dan memberi kuasa
kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas,menggubal
kurikulum yang sesuai, pendidikan yang sesuai dengan jenis murid dll tindakan bagi
memperkembangkan pendidikan khas.
26.Model Sosial. Apa maksudnya?
-model sosial dapat diertikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan
hubungan sosial atau dengan kata lain, hubungan antara masyarakat dan komuniti
yang sangat berkesan bagi menyelesaikan sesebuah permasalahan yang berlaku
dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hubungan erat di antara
masyarakat, pertelingkahan akan dapat dielakkan dan keharmonian dalam
masyrakat dapat dikekalkan. Ia mengutamakan kea rah masyarakat penyayang
iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan
keperluan Oku diambil kira. Melibatkan ibubapa,sekolah ,masyarakatkepada
program pendidikan khas.
27. Down Syndrom – apakah langkah pencegahannya?
-elakkan hamil ketika berusia 35 tahun ke atas dan buat pemeriksaan kromosom.
28. Soalan berbentuk situasi – berumur 17 tahun, mengikuti pelajaran..
….inklusif.
30. Ujian pendengaran (unit 6) –
a.distraction test (ujian tarikan)
-kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyian tanpa pengetahuan atau
penglihatan mereka.Perhatikan samada ada atau tidak gerak balas terhadap
bunyian tersebut.
b. speech test (ujian pertuturan)
-bertujuan memerhatikan kanak-kanak boleh memahami apa yang dituturkan
seterusnya menunjukkan gerak balas terhadap apa yang disuruh.1. Berdasarkan pernyataan di atas kanak-kanak X seperti yang dimaksudkan mungkin mengalami
A. ADHD
B. autisme
C. disleksia
D. slow leaner
2. Manakah di antara berikut menunjukkan jenis-jenis cacat akal ringan
I. adiot
II. imbersil
III. moron
IV. lembab
A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
baju
3. ”Kanak-kanak X mengalami kesukaran makan dan kerap kali muntah apabila makan. Air liurnya selalu meleleh tanpa dapat dikawal dan dia suka mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya. Kanak-kanak X sering kebingungan pada cahaya lampu, bunyian dan sentuhan” Kanak-kanak X mungkin mengalami
A. eplepsi
B. sindrom dowm
C. cacat akal berat
D. cacat akal ringan
4. Manakah diantara kenak-kanak yang disenaraikan yang boleh di kelaskan sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas
I. pintar cerdas
II. bermasalah mental
III. bermasalah emosi dan tingkah laku
IV. bermasalah fiizikal dan kesihatan
A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV
Kanak-Kanak Ciri-ciri kanak-kanak
X ngan
Y
baju
Z
5. jadual di atas menunjukkan ciri-ciri kanak-kanak X, Y dan Z, berdasarkan ciriciri yang diberi nyatakan kemungkinan kecacatan yang diamali oleh kanakkanak tersebut
Kanak-kanak X Kanak-kanak Y Kanak-kanak Z
A Autisme disleksia sindrom down
B sindrom down autisme disleksia
C Autisme sindrom down disleksia
C Disleksia sindrom down autisme
Kanak-Kanak IQ (Kecerdasan Intelek) – 80 – 70
6. Sesuaikan IQ (kecerdasan intelek) seperti yang disenaraikan di atas dengan jenis kecacatan yang dialami oleh kakak-kanak P.Q dan R
Kanak-kanak X Kanak-kanak Y Kanak-kanak Z
A cacat akal berat cacat akal ringan sindrom down
B sindrom down cacat akal ringan cacat akal berat
C cacat akal berat sindrom down cacat akal ringan
C cacat akal berat sindrom down cacat akal berat
7. Seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai kaki atau tangan, kecacatan pinggang, leher dan sering mengalami eplipsi serta menderita daripada keadaan neuromuskular yang kompleks.
Kanak-kanak seperti yang digambarkan di atas mengalami masalah
A. penglihatan
B. pendengaran
C. fizikal dan motor
D. emosi dan tingkah laku
8. ” Berpunca dari gangguan dalam bahagian otak yang berulang-ulang dalam bentuk serangan sawan menyebabkan penderitaan serius. Ia merupakan gangguan sistem (neurologikal) tidak menentu yang serius dan paling kerap ditemui”
Definisi yang diberian seperti di atas adalah berkaitan dengan
A. bermasalah sensori
B. eplipsi (gangguan otak)
C. bermasalah fizikal dan motor
D. kecacatan penglihatan dan pendengaran
9. ”Sesuatu tingkah laku yang diikuti oleh gerak balas yang memuaskan menyebabkan tingkah laku tersebut akan berulang”
Definisi di atas menunjukkan
A. peneguhan
B. denda dan peneguhan
C. tingkah laku bermasalah
D. gerak balas yang negative
Soalan 10 dan 11 berdasarkan Rajah 1 dibawah
10. Berdasarkan Rajah I yang diberikan ruangan X ialah
A. pelajar pintar cerdas
B. kemurungan dan proaktif
C. tingkah laku khianat dan hiperaktif
D. rasa ingin tahu yang amat mendalam
11. Ruangan Y ialah kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku yang positif.
Kanak-kanak Y ialah
A. pelajar proaktif
B. suka mengasingkan diri
C. hiperaktif dan amat cepat memahami
D. tahap kebimbangan dan kemurungan yang tinggi
Tingkah laku Bermasalah
Tingkah laku Bermasalah Negatif
Tingkah laku Bermasalah Positif
12. Manakah diantara pernayataan berikut menunjukkan kesan buruk tingkah laku
pengunduran diri keatas kanak-kanak
I. pembentukan konsep kendiri yang rendah
II. tidak yakin untuk berinteraksi
III. berupaya mencederakan diri dan orang lain
IV. kurang upaya untuk menghadapi cabaran baru
A I, II dan III
B. I, III dan IV
C. I, II dan IV
D. I, II, III dan IV
13. Kanak-kanak ini mempunyai IQ lebih daripada 130 dan cemerlang dalam bidang akademik dan pembelajaran.
Ciri-ciri kanak-kanak seperti yang dinyatakan di atas ialah
A. proaktif
B. cepat memahami
C. pelajar pintar cerdas
D. rasa ingin tahu yang mendalam
14. Kanak-kanak X sering mengalami sindrom perasaan tidak gembira yang berterusan dan menganggu tugasan hariannya. Dia juga memiliki konsep kendiri yang rendah, tidak berminat pada tugas harian dan tidak hirau dengan persekitarannya.
Pelajar X seperti kenyataan di atas mungkin sekali mengalami
A. hipoaktif
B. kemurungani
C. penarikan diri
D. pengasingan diri
15. Manakah di antara pernyataan berikut merupakan bukan faktor yang menyebabkan bermasalah tingkah laku
A. suasana persekitaran sekolah
B. kekurangan sokongan daripada ibu bapa
C. keadaan ekonomi negara yang tidak menentu
D. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak menarik
16. Pernyataan di atas adalah mengambarkan tentang ciri-ciri
A. hiperaktif
B. tingkah laku bermasalah
C. tingkah laku bermasalah positif
D. tingkah laku bermasalah negatif


Unit 1 : Teori Kreativiti dan Pemikiran Kreatif
1. Kreativiti dan pemikiran kreatif kanak-kanak adalah dalam aktiviti seni visual dan seni
persembahan yang dikenalpasti melalui sikap, motivasi, kemampuan dan kemahiran.
2. Kreativiti kanak-kanak bermula dengan berimaginasi, mengeluarkan idea, menerokai dan
membuat keputusan.
3. Menurut Kamus Dewan (2010) kreativiti sebagai kemampuan (kebolehan) mencipta, daya kreatif
dan kekreatifan. Manakala kreatif pula bermaksud mempunyai kebolehan mencipta,
menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.
4. May (1975) : kreativiti sebagai proses membawa sesuatu yang baru ke dalamnya.
5. Torrance (1970) : Kreativiti sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan.
6. Schirmacher (1998) : Perkembangan kreativiti kanak-kanak terbahagi kepada dua iaitu ;
a) menerusi aktiviti seni
b) aktiviti harian mengikut umur.
7. Aktiviti seni dan aktiviti harian yang kreatif kanak-kanak. 2-3 tahun : menconteng, melukis, menyanyi dan bermain. 4-5 tahun : melukis, mewarna, menyanyi, menari dan permainan kata-kata. 6-7 tahun : drama, memasak dan aktiviti lain yang berinteraksi 8-9 tahun : bercerita, permainan dan pakaian beragam. 10-11 tahun : visualisasi, numerasi dan literasi 12-13 tahun : mendapat informasi, mengenali mesin dan penulisan kreatif 8. Kemahiran berfikir secara kreatif adalah kebolehan kanak-kanak untuk mencerna, berimaginasi, menghasilkan idea dan mempelbagaikan idea. 9. Pemikiran kreatif dapat merangsang kanak-kanak untuk menghasilkan idea baru dalam aktiviti seni. Membantu kanak-kanak berfikir, menghasilkan karya seni yang unik dan mencungkil bakat. 10. Empat ciri pemikiran kreatif : a) imaginatif b) keberanian c) perkembangan idea d) merekacipta
11. Teori-teori berkaitan kreativiti : a) Teori dua belahan otak - Hemisfera otak mempengaruhi cara berfikir. Otak kanan merupakan bahagian otak yang melihat sesuatu secara menyeluruh. Otak kanan lebih fokus kepada imaginasi dan kreativiti seseorang kanak-kanak.Otak kiri fokus pada urutan, kemahiran analisis dan pemikiran logik untuk aktiviti membuat eksperimen dan numerasi. b) Teori Six Thinking Hats (Edward de Bono) - Emosi sangat penting dalam proses berfikir. Seseorang yang kreatif perlu pandai mengurus emosi. Enam warna menjadi pemikiran untuk memakai topi ketika berdepan dengan situasi tertentu. Topi putih - mendapat informasi yang meliputi fakta, figura dan maklumat. Topi merah - menghadapi situasi perasaan yang meliputi luahan mood dan emosi. Topi hitam - semasa membuat penilaian negatif pada kesalahan dan halangan. Topi kuning - semasa membuat penilaian positif. Topi hijau - semasa situasi yang berkaitan dengan kreativiti. Topi biru - semasa situasi metakognitif yang berkaitan aspek seseorang yang berfikir. c) Teori Kreativiti Paul Torrence - 7 perkara dalam proses mencungkil kreativiti iaitu : i) Penyoalan : Stimulasi minda kanak-kanak. ii) Penemuan : Galakan dan rangsangan kepada kanak-kanak. iii) Pemerhatian : Menggunakan pancaindera. iv) Percubaan : Eksperimen dan usaha untuk terbaik. v) Penerokaan : Galakan untuk eksplorasi pelbagai bahan di sekeliling. vi) Memanipulasi : Menggunakan bahan atau situasi di sekeliling. vii) Aktiviti : Mencungkil aktiviti (4PMA) d) Teori Multiple Creative Talent (Calvin W Taylor) - Bukan semua individu mempunyai bakat yang sama. Pengembangan bakat kanak-kanak berkait rapat dengan cara guru merangsang pemikiran mereka. Taylor mengkategorikan kreativiti kepada lima sifat iaitu : i) Kreativiti bersifat ekspresif (Bebas. Bimbingan untuk meluahkan idea mengikut kemampuan kanak-kanak dalam menghasilkan karya.) ii) Kreativiti bersifat penghasilan (Kecekapan. Bimbingan untuk penambahbaikan karya)
iii) Kreativiti bersifat inovatif .(Modifikasi. Bimbingan kepada idea baru yang lebih bermakna) iv) Kreativiti bersifat inventif. ( Keupayaan mencipta melalui proses penerokaan. Guru beri pujian dan galakan). v) Kreativiti bersifat emergen (Bentuk kreativiti yang tinggi. Prinsip formal diterjemah dalam bentuk abstrak. Cth. lukisan tanpa menitikberatkan bentuk asalnya) e) Teori Lowenfeld Stages of Arististics Development (Lowenfeld) - Aktiviti seni yang dilaksanakan secara berterusan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan deria pencaindera secara menyeluruh sebagai proses pengamatan dan merekod. 8 kategori kreatif Lowenfeld iaitu : i) Cabaran - Menerima cabaran masalah dan dapat sesuaikan dengan situasi ii) Kelancaran - Berimaginasi dan berfikiran terbuka untuk mengaitkan idea dengan hasil kerja kreatif. iii) Kelenturan - Sanggup menerima perubahan. iv) Keaslian - Idea asli tanpa meniru sesiapa v) Pemikiran bercapah - Mengembangkan idea vi) Keinginan - Perasaan ingin tahu dan berupaya membuat analisis. vii) Kompleks - Membuat sintesis viii) Makna baru - Menghasil sesuatu produk atau idea yang kreatif dan inovatif. * 4 komponen kreativiti Lowenfeld boleh diukur ialah ; i) kelancaran - menterjemah idea secara spontan dan pantas. ii) flesibel - mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeza. iii) keaslian - Idea yang baru dan asli iv) kepekaan - Daya kepekaan yang tinggi terhadap sesuatu keperluan. f) Teori Perkembangan Kreativiti Fisher (Fisher 1943) - Terdapat lima tahap pemikiran kreatif iaitu : i) Peringkat rangsangan - Guru mengemukakan soalan untuk merangsang pemikiran kreatif kanak-kanak. Interaksi secara aktif kerana ingin tahu. ii) Peringkat penerokaan - Guru membimbing mencari jawapan dan penyelesaian. Berupaya mencari dan pemikiran ke hadapan. iii) Peringkat perancangan - Proses perbincangan, pemerhatian, interaksi sebelum aktiviti sebenar. iv) Peringkat aktiviti - Pemikiran kreatif melalui tindakan setelah merancang. Guru
membimbing semasa kanak-kanak melaksanakan aktiviti. v) Kajian semula - Menilai keberkesanan aktiviti/tindakan. Membimbing untuk penambahbaikan dan memberi pendapat. (RPPAK)
Unit 2 : Pendekatan dan Teori Seni 1. Seni bermaksud sesuatu yang halus. Terbahagi kepada dua iaitu seni visual dan seni persembahan. 2.Teori Seni Klasik (Plato, Aristotle dan Socrates) : i) Menekankan kesejagatan (nilai rentas budaya tanpa mengira ras, ruang dan waktu serta nilai dalam masyarakat), keabadian (konsep kehidupan dari segi fizikal, nilai, sikap dan kerohanian) dan kebenaran ( kemanusiaan dan kerohanian yang berkaitan dengan keadilan, tatasusila dan kebijaksanaan) ii) Plato : Teori peniruan. Seni berasaskan idea yang berciri idealistik/ menekankan isi. Kecantikan hanya sementara. iii) Aristotle : Menolak teori Plato kerana kecantikan ialah sifat fizikal manusia. Menekankan bentuk dan waktu. iv) Socrates : Penciptaan seni berkonsep keseluruhan dan kesatuan disamping mempunyai ciri-ciri kesempurnaan dan keseimbangan, kecantikan dan kesempurnaan. 3. Teori Kosmologi : Berkaitan dengan alam semesta yang melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut. Contohnya : Ukiran patung oleh orang asli kaum Jah Hut melambangkan kepercayaan animisme. 4. Teori Seni Kontemporari (Teori Erwin Panofsky dan Teory Susanne K. Langer): Membentuk identiti, stail dan teknik tersendiri. i) Teori Erwin Panofsky - membincangkan tentang objek dan makna melalui pernyataan ikonografi (persoalan tentang objek dan makna). 3 objek makna dalam karya seni :
 Objek yang natural (primari) - meliputi manusia, binatang, tumbuhan dan persekitaran. Makna daripada peristiwa dan ekspresi perasaan.
 Objek yang biasa (sukender) - menggambarkan arca(objek) yang menunjukkan peristiwa dan makna. Contoh gadis pegang buah peach (kejujuran)
 Makna intrinsik (isi) - makna menentukan sikap, pendirian dan falsafah.
ii) Teori Susanne K. Langer :Menolak teori peniruan Plato. Karya seni merupakan perasaan pengkarya yang hanya sebagai ilusi. Bentuk menjadi tumpuan utama dalam falsafah seni. Terdapat 7 konsep dalam karya seni iaitu bentuk, abstrak, ekspresi, perasaan, lambang, ilusi dan imej.(BAEPLII) 5. Pendekatan dan teori pembelajaran dalam pendidikan seni kanak-kanak meliputi pendekatan konstruktivis, teori sosial-interaksi Piaget dan teori Gestalt yang boleh diaplikasi dalam pdp. 6. Pendekatan konstruktivis membimbing kanak-kanak belajar berdasarkan pengalaman mereka. Bruner telah menggariskan tiga prinsip iaitu : i) Pengajaran berdasarkan kesediaan dan pengalaman serta mengikut konteks kesanggupan kanak -kanak untuk belajar. ii) Mengorganisasi pengajaran mengikut struktur atau urutan dengan mudah. iii) Pengajaran perlu melangkau maklumat guru yang dirangka untuk memudah cara penghasilan ilmu. 7. Pendekatan konstruktivis boleh diaplikasikan dengan menggunakan empat cara iaitu: i) Menekankan kelainan dengan melatih kanak-kanak membezakan maklumat yang diterima. ii) Menyusun maklumat supaya lebih mudah diterima oleh kanak-kanak. iii) Menyampaikan maklumat secara berkesan. iv) Memberi pujian ketika berjaya dan galakan ketika gagal kepada kanak-kanak. 8. Teori Sosial-Interaksi Piaget : Berkaitan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. i) Pengetahuan kanak-kanak tidak mencukupi. Justeru, interaksi sosial bersama rakan dan guru dapat menambah pengetahuan. ii) Dua proses yang digunakan kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran ialah proses asimilasi dan proses akomodasi (yang menggalakkan perkembangan kognitif) iii) Peringkat kognitif terbahagi kepada empat peringkat iaitu a) deria pergerakan (0-2 tahun) : interaksi melalui pancaindera. b) praolahan ( 2-6 tahun) : imaginasi untuk meningkatkan daya ciptaan. Mula
menguasai nama untuk setiap objek. c) pengolahan konkrit (7-11 tahun) : kemahiran bahasa dan komunikasi tinggi. Memahami konsep lain seperti angka, pengklasifikasian serta mampu melihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspektif. d) pengolahan formal (12 tahun ke atas) : perkembangan fizikal lebih daripada perkembangan mental. Mula memahami konsep abstrak dan membentuk identiti diri. Namun kekurangan pengalaman menghadkan pengetahuan dan kebolehan mereka. 9. Teori Gestalt : Tumpuan kepada kognitif untuk mengenal pasti otak individu bertindak pada persepsi yang diterima melalui deria penglihatan. Persepsi pengalaman diambil secara menyeluruh bukannya sebahagian. Enam hukum dalam teori gestalt ialah : i) Pragnanz : Apabila individu berhadapan dengan pengalaman baru, persepsi menjadi tidak teratur. ii) Persamaan : Mengkategorikan rangsangan yang mempunyai persamaan. iii) Keintiman : Rangsangan yang mempunyai hubungkait diletakkan dalam kategori yang sama. iv) Lengkap : Meletakkan rangsangan yang lengkap dalam kategori yang sama. v) Kesinambungan positif : Sifat rangsangan yang kekal dan tidak berubah. vi) Ciri-ciri bahagian : Menilai objek secara menyeluruh. (PPKLKC) Teori Gestalt adalah rapat dengan pandangan konstruktivis dan diaplikasikan dalam kaedah penyelesaian masalah dalam pdp. Teori Gestalt bukan melihat produk karya seni tetapi menekankan proses penghasilan produk karya seni.
Unit 3 : Tokoh-tokoh Seni dan Kreativiti Kanak-kanak 1. Paul Torrance dikenali sebagai bapa kreativiti. Menggunakan Torrance Test of Creative Thinking untuk menguji tahap kreativiti kanak-kanak bagi menggantikan Ujian IQ (Intelligent Quotes) yang dikatakan tidak sempurna. 2. Calvin W. Taylor penerima anugerah American Psycology Association Richardson
Creativity pada tahun 1970. Bakat kanak-kanak tidak sama. Oleh itu, 9 bidang dikenalpasti untuk membentuk kanak-kanak yang kreatif dan inovatif iaitu i) pemikiran kreatif dan bernas untuk mendapat idea, ii) mengimplementasikan idea, iii) kemahiran merancang, iv) kemahiran meramal, v) membuat keputusan, vi) kemahiran berkomunikasi, vii) kemahiran sosial viii) peluang yang menyerlah, ix) pencapaian akademik yang baik. Guru perlu mengesan dengan mencari kaedah alternatif untuk membangunkan kreativiti kanak- kanak dan memberi impak positif 3.Victor Lowenfeld berpendapat naluri dan keingingan merupakan faktor utama bagi mereka berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Kanak-kanak akan mengalami dan menyedari masalah, menyampaikan idea dan proses imaginasi dan kreativiti. Pelbagai halangan dihadapi iaitu psikologi dan persekitaran serta budaya yang memerlukan peranan guru untuk membimbing murid -murid. 4. June King McFee berpendapat seni untuk kanak-kanak perlu berbentuk komunikasi. McFee menekankan seni seharusnya mengambil kira konteks budaya serta elemen orentasi komuniti. Perlu ada pengalaman estetika dalam semua objek di persekitaran yang dipengaruhi konteks budaya untuk berkomunikasi dan menyampaikan mesej kepada masyarakat. 5. Carl Rogers mengatakan kreativiti merupakan satu proses yang wujud apabila seseoran itu bertindak ke atas sesuatu. Beliau memperkenal teori terapi iaitu : i) keterbukaan kepada pengalaman ii) cuba menikmati kehidupan yang dialami iii) menghargai diri sendiri iv) mengamalkan kebebasan v) menjadi individu yang kreatif , sihat, bebas, bertanggungjawab serta dapat berfungsi sepenuhnya dalam kehidupan. Tindakan seseorang yang bebas dan bertanggungjawab mencetuskan keunikan dan kekuatan kepada individu seperti penggunaan bahan seni secara kreatif dan memberi
sumgangan kepada masyarakat.
 Torrance : Torrence Test of Creative Thinking
 Taylor : Kreatif dan Inovatif
 Lowenfeld : Naluri dan keinginan
 McFee : Konteks budaya dan komuniti
 Rogers : Teori Terapi
Unit 4 :Estetika dan Kanak-kanak 1. Estetika kanak-kanak melibatkan sifat kemanusiaan melatih kanak-kanak mencintai dan menghargai kecantikan di bumi ini. 2. Estetika bersifat subjektif yang mempunyai makna yang pelbagai dalam lukisan, kraf mudah, muzik, pergerakan kreatif, tarian, drama dan lain-lain lagi. 3. Estetika kanak-kanak meliputi tiga jenis iaitu: i) Estetika sikap : spontan, kekaguman, kegembiraan kanak-kanak dan perasaan ingin tahu dalam jiwa kanak-kanak. ii) Estetika pengalaman : penglibatan aktif dalam seni visual dan persembahan memberi pengalaman mendengar, eksplorasi visual dan manipulasi bahan kepada kanak-kanak. iii) Estetika respon : menyatakan pandangan dan luahan perasaan pada karya seni. Respon fisiologi melalui ketawa, takut manakala respon mental melalui keputusan dan pandangan. 4. Estetika adalah cabang ilmu falsafah yang menekankan penggunaan pancaindera dalam mengapresiasi karya seni seperti melihat, mendengar, sentuhan, merasa dan menghidu. 5. Tindak balas spontan karya seni yang mempengaruhi tindak balas estetika ialah kualiti karya seni
dan maksud karya seni. 6. Pandangan golongan relativisme menyatakan kecantikan adalah subjektif dan terletak pada persepsi seseorang untuk menilainya. 7. Golongan objektivisme berpandangan kecantikan wujud dalam sesuatu karya seni dan bukannya terletak pada persepsi seseorang. 8. Lima strategi untuk membimbing kanak-kanak mengapresiasi nilai estetika karya seni ialah : i) Membuat perancangan ii) Menunjukkan contoh hasil seni iii) Berwaspada semasa merancang aktiviti seni kreatif iv) Membimbing kanak-kanak membuat pemilihan bahan secara kreatif v) Idea baru untuk membimbing kanak-kanak menimba pengalaman estetika
Unit 5 : Imaginasi Kanak-kanak 1. Imaginasi kanak-kanak merupakan khayalan yang tinggi, sukar diduga dan kadang kala di luar jangkaan kita. 2. Imaginasi Kreatif merupakan imaginasi yang hebat yang dapat diketengahkan dan difahami. Kita perlu berfikiran positif dan membantu kanak-kanak merealisasikan imaginasi mereka. 3. Pemikiran Simbolik merujuk pada imaginasi kanak-kanak sama ada dilakukan bagi menunjukkan dunia sebenar atau dunia khayalan. Kanak-kanak dipupuk untuk mempertingkatkan pemikiran imaginatif supaya dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan positif. Boleh dirangsang melalui modeling atau peniruan dan amalan pedagogi yang sihat seperti sosiodrama, nyanyian dan ekspresi seni. Kanak-kanak boleh menokok tambah plot cerita dunia sebenar dengan dunia khayalan. Walau bagaimanapun tingkahlaku mereka harus dipantau.
4. Lima aspek penting yang terdapat dalam Pemikiran Simbolik iaitu : i) Kreativiti ii) Kemahiran berfikir iii) Perwakilan realiti iv) Penyelesaian masalah v) Bermain 5. Kitaran PBM (Pembelajaran Berasaskan Masalah) - i) Pengetahuan Kumpulan ii) Mengenal pasti masalah iii) Menjana Idea iv) Menjana isu pembelajaran v) Menyediakan pelan tindakan vi) Mencari dan mengumpul bahan vii) Mensintesis dan mengaplikasi viii) Membuat rekfleksi dan membuat maklum balas 6. Carta FILA (Facts, Ideas, Learning Issues dan Action Plan ) 7. Branford dan Stein (1984) memperkenalkan kaedah penyelesaian masalah kepada 5 langkah : i) mengenal pasti masalah ii) mendefinisikan masalah iii) mencari jalan penyelesaian iv) mengambil tindakan v) menilai tindakan
Unit 6 - Seni dan Perkembangan Kanak-kanak 1. Bagi meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak, guru wajar menyediakan peralatan melukis dengan lengkap. Cara ini dapat merangsang imgaginasi, kreativiti dan gembira untuk meluahkan emosi. 2. Perkembangan estetika boleh diamati menerusi aktiviti kreatif seperti visual, emosi, jiwa dan pemikiran mereka. 3. Guru perlu berbual dan bertanya kanak-kanak semasa aktiviti seni kerana melalui pergerakan badan, guru dapat memahami maksud di sebalik pergerakan dan perlakuan yang ditunjukkan.
Pergerakan badan menjadi refleksi pada perkembangan estetika kanak-kanak. 4. Komunikasi lisan dan bukan lisan memberi isyarat visual yang menggambarkan emosi dalaman kanak-kanak. 5. Pada umur 6 tahun, gerak geri menunjukkan elemen psikologi. Contohnya apabila sedih, mereka menundukkan muka manakala jika berfikir, mereka menongkat dagu. Perlakuan ini dilakukan secara spontan. 6. Perkembangan artistik kanak-kanak berlaku mengikut transisi perkembangan iaitu daripada contengan hingga perwakilan sebenar. Perkembangan artistik berlaku tanpa mengira sosioekonomi keluarga. 7. Teori Perkembangan Artistik ( Hurwitz dan Day) terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : i) Peringkat manipulatif dan zaman awal kanak-kanak (2-4 tahun) : Pergerakan tangan kurang kawalan maka mereka akan menconteng apa sahaja seperti dinding, lantai atau meja dengan mengguna pelbagai medium. Lukisan tidak realistik : a)contengan garisan tidak terkawal, b) contengan garisan terkawal c) contengan rupa. ii) Peringkat membuat simbol ( 6-9 tahun) : Terpengaruh dengan keadaan sekeliling mereka. iii) Peringkat praremaja (10-13 tahun) : Mula melukis figura dalam saiz sebenar atau saiz yang betul. 8. Seni dalam perkembangan kanak-kanak: i) Perkembangan persepsi : melukis mengikut kefahaman bukan apa yang mereka lihat. Lukisan mereka ditafsir mengikut dunia mereka sendiri ii) Perkembangan fizikal : Koordinasi mata, tangan, kawalan motor halus, perkembangan otot kecil, kemahiran tangan, contengan dan melukis bentuk. iii) Perkembangan emosi : Melukis peristiwa yang dilalui setiap hari, objek yang disukai atau individu yang disayangi. Kemudian diperelokkan dengan penggunaan warna, saiz, bentuk dan garis yang akan menambah emosi kepada lukisan mereka. iv) Perkembangan kognitif : Melukis berdasarkan apa yang mereka tahu melalui pengalaman mereka, daya ingatan, imej dan konsep lukisan. Perkembangan kognitif dapat dilihat menerusi contengan tidak terkawal, contengan terkawal dan contengan bermakna. v) Perkembangan umum : Bersifat menyeluruh dengan menggabungkan pengalaman sosial, budaya, personaliti dan persekitaran. Perkembangan ini merupakan proses sehingga
mereka berjaya menghasilkan gambar.
Unit 7 : Pengajaran Seni Lukis Kanak-kanak 1. Seni lukis melibatkan skema atau skemata dalam perkembangan seni kanak-kanak terutama lukisan. 2. Kanak-kanak menggunakan semua deria apabila belajar dan menunjukkan ekspresi seni. Kanak- kanak meningkatkan sensitiviti terhadap dunia fizikal untuk memberi makna dan meluahkan emosi. 3. Kanak-kanak berfikir secara simbolik untuk menggambarkan bentuk seni yang unik. Hasil seni menggambarkan konsep diri kanak-kanak pada perkembangan personaliti mereka. Seterusnya dapat membentuk peribadi yang baik dan proses penghasilan lukisan dimanfaatkan. 4. Proses penghasilan lukisan dapat menggabung jalinkan emosi, sosial dan nilai estetika. 5. Proses estetika dan daya kreativiti boleh dibahagikan kepada empat iaitu : i) proses penajaman daya intuisi ii) persepsi iii) imaginasi iv) konsepsi 6. Peringkat Skemata (Chapman 1978) merangkumi : i) peringkat manipulatif ii) peringkat membuat simbol iii) peringkat praremaja (Unit 6,no.7 : Teori Perkembangan Artistik ( Hurwitz dan Day)) 7. Gardner (1980) mencadangkan orang dewasa menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk melakukan aktiviti seni tanpa sekatan supaya kanak-kanak meluahkan apa yang mereka rasai dan mempunyai cerita sendiri menerusi lukisan.
8. Garisan merupakan satu tanda jelas yang dibuat menggunakan peralatan lukisan di atas satu permukaan. 9. Garisan boleh digunakan dalam pelbagai cara mengikut kreativiti masing-masing kerana garisan mempunyai dimensi tersendiri termasuk saiz (besar dan kecil), arah (kanan dan kiri), ukuran (panjang dan pendek), ketebalan, ketinggian dan berat. 10. Unsur seni lukis dalam lukisan kanak-kanak meliputi garisan, warna, bentuk, jisim atau isipadu, rekaan atau gubahan, imaginasi dan konsepsi. 11. Proses melukis : i) menconteng bagi meluah perasaan secara spontan, ii) mula melakar, iii) melukis secara bersistematik iv) berjinak-jinak untuk mendapat kesan ton, jalinan, pencahayaan, ruang, perspektif dan komposisi dengan menggunakan media kering (bukan warna basah) 12. Tiga teknik melukis iaitu i) teknik pensel : teknik gosokan dan teknik garisan selari. ii) teknik pensel warna : teknik garisan kontur dan teknik garisan menyilang tidak menentu. iii) teknik oil pastel : teknik campuran 13. Warna boleh dikategorikan kepada empat peringkat iaitu: i) Warna asas : Warna premari (Biru, Kuning dan Merah ) ii) Warna sekunder : campuran dua warna asas dalam kuantiti yang sama. (Hijau, Jingga, Ungu) iii) Warna tertier : campuran warna asas dan warna sekunder iv) Warna neutral : hitam dan putih 14. Catan merupakan proses penghasilan seni menggunakan bahan berwarna atau cat yang disapu ke atas seusatu permukaan yang rata seperti di atas kertas, kanvas dan kadbod.
Unit 8 : Pengajaran kraftangan kanak-kanak 1. Kraf mudah membantu perkembangan motor kasar dan motor halus yang menggalakkan penggunaan dan kawalan otot secara berkesan seperti menggunting dan menggunakan tanah liat.
2. Kraf mudah memberi peluang kepada kanak-kanak mengaplikasikan teknik menggambar, membuat corak dan rekaan serta bentuk binaan. 3. Aktiviti menggambar untuk kanak-kanak ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stensilan, percikan, gurisan, capan dan mozek. 4. Aktiviti membuat corak dan rekaan untuk kanak-kanak ialah ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, resis, kolaj, pualaman, lipatan dan guntingan. 5. Aktiviti membentuk binaan ialah topeng, boneka, origami, mobail, stabail, model dan diorama. 6. Kraf mudah 2 Dimensi atau 2D adalah bentuk kraf yang mempunyai panjang dan lebar seperti kolaj, topeng dan kad ucapan. i) Kolaj : Dibuat dengan perca kain, kertas warna, bahan-bahan alam seperti rempah ratus, daun dan ranting. Tampalan disusun dan ditindih pada permukaan. Aktiviti ini melibatkan pemilihan bahan, menggunting, menyusun dn menampal. ii) Topeng : Dibuat dengan menggunakan kertas manila, gunting, gelung getah, pensel dan warna. Dua jenis topeng iaitu topeng penuh atau topeng separuh (contoh zorro) berdasarkan wajah manusia, flora dan fauna. iii) Kad ucapan : Menggunakan teknik corak dan rekaan yang melibatkan guntingan dan tampalan. Kemahiran bahasa dalam kad ucapan untuk menggalakkan murid menghargai orang yang tersayang seperti perayaan, hari lahir, hari ibu, hari bapa, hari guru dan sebagainya. Kitaran membuat kad ucapan : a) Guru mengaitkan peristiwa seperti perayaan dan hari lahir b) Guru menunjukkan cara meghasilkan kad ucapan c) Sediakan peralatan dan bahan. d) Lipat kertas kepada dua bahagian e) Buat ukuran kad di atas kertas keras f) Lukis atau buat corak mengikut kreativiti g) Buat sampul surat 7. Kraf mudah 3 Dimensi atau 3D adalah bentuk kraf yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi
seperti boneka dan mobail. i) Boneka : Bahan-bahan yang diperlukan ialah sarung tangan, stoking, kertas, kelongsong telur, bekas kertas, bekas minuman, kotak, blok kayu, tin susu dan sebagainya. Aktiviti boneka mempertingkatkan daya pemikiran, kreativiti, bahasa, kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal kanak-kanak. ii) Mobail : hasil kerja seperti lipatan, lukisan dan objek yang senang digantung pada imbangan yang sesuai seperti penggantung baju, kayu, pembaris dan sebagainya. Kitaran membuat mobail : a) Bercerita satu tajuk atau tema b) Minta kanak-kanak menamakan watak/isi penting c) Tunjukcara membuat lipatan /origami d) Ikat selembar benang pada lipatan e) Sediakan bahan penggantung f) Gantung lipatan/origami pada kayu penggantung g) Gantung mobail yang sudah siap iii) Model : Satu bentuk yang digubah daripada kotak dan bahan buangan lain untuk membuat sesuatu objek konkrit.Teknik yang digunakan adalah acuan, menampal, mewarna yang disusun mengikut imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Contoh : model kereta, rumah dan lain-lain lagi.
Unit 9 : Pengajaran Muzik, Lagu dan Nyanyian serta Pantun dan Sajak Kanak-kanak 1. Konsep pic, irama dan lirik dipraktikkan oleh kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian. 2. Tod dan Heffeman 1997 membahagikan pengalaman muzik mengikut peringkat : i) 0 - 1 bulan : Memberi reaksi pergerakan seluruh badan apabila mendengar muzik. ii) 1- 4 bulan : Menoleh kepala dan mata mengikut muzik. Menerima bunyi dan nyanyian dengan tenang. iii) 4 - 8 bulan : Tertarik dengan pukulan gendang. iv) 8 -12 bulan : Bunyi tepukan tangan, gendang, zilofon dan alat perkusi meningkatkan pengalaman muzik bayi. v) 12-18 bulan : Membuat eksperimen dengan memukul alatan muzik dengan cara berbeza. vi) 18-24 bulan :Menyambung dan meniru pergerakan orang dewasa. Mendengar radio dan membuat pergerakan mengiringi muzik.
v) 2 tahun : Menikmati dan belajar lagu mudah dalam masa yang singkat. vi) 3 tahun : Suka melompat semasa mendengar muzik. Boleh mendengar arahan. vii) 4 tahun : Mematuhi peraturan semasa aktiviti muzik. Boleh mencipta lagu mengikut muzik. viii) 5-6 tahun : Kawalan motor semakin baik. Dapat bermain alat perkusi. Mengekspresi muzik dan pergerakan mengikut pola irama dan melodi lagu. ix) 7-8 tahun : Boleh membaca dan menulis simbol muzik. Menikmati pengalaman dalam muzik dan boleh membaca perkataan dalam lirik lagu. x) 9-11 tahun : Membaca lirik lagu yang lengkap dan mula mencipta lirik lagu. Menikmati muzik dalam kumpulan. Memahami elemen muzik seperti ton, harmoni dan melodi lagu. Menikmati budaya yang pelbagai dalam aktiviti muzik dan gerakan. 3. Jenis-jenis lagu dan nyanyian kanak-kanak merangkumi : i) permainan jari : fokus pada pergerakan jari dan diiringi dengan nyanyian. Contoh : Labah- labah, Apa khabar jari. ii) lagu permainan : menyanyi sambil bermain dan mengingati lagu dengan melakukan aksi. Contoh lagu ialah Enjit-enjit semut dan Nenek si Bongkok Tiga. iii) Lagu beraksi : Lagu yang diikuti dengan pergerakan atau aksi mengikut lirik lagu yang dinyanyikan. Contoh lagu, Tanya sama pokok dan Pak Mamat. iv) Lagu rakyat : Wujud dalam masyarakat sejak dahulu lagi dan tidak diketahui sumber dan penciptanya. Contoh, Lagu Anak Itik Tok Wi dan Anak Ayam. v) Lagu nasihat : Mempunyai unsur-unsur peringatan dan pedoman yang boleh dijadikan panduan hidup kanak-kanak. Contoh lagu, Bangun pagi dan Rajin Adik Rajin. vi) Lagu serantau : Menggunakan bahasa dialek atau loghat bahasa asal sesuatu tempat yang memperkenalkan budaya, kaum atau lokasi sesebuah negara. Contoh Wau bulan dan Ke Ren lai 4. Pantun kanak-kanak juga boleh dinyanyikan dalam bentuk lagu merangkumi pantun 2 kerat, pantun 4 kerat dan pantun 6 kerat. Pantun mudah dicipta dan dideklamasi secara spontan. 5. Sajak kanak-kanak mempunyai keharmonian, baris-baris ayat yang membangunkan rangkap tetapi bilangan baris ayat pada tiap rangkap tidak tetap (bebas daripada peraturan). 6. Muzik, lagu dan nyanyian serta sajak dan pantun dapat mempertingkatkan kemahiran muzikal ( menyanyi melodi mudah, menyanyi lagu dengan iringan muzik dan menyanyi mengikut tempo ) dan juga kreativiti ( berimaginasi, kreatif dan ekspresif, serta nilai estetika )kanak-kanak.
7. Pengajaran lagu atau pantun atau sajak boleh dilaksanakan dengan pelbagai kaedah seperti i) kaedah pengajaran lagu atau pantun atau sajak fasa demi fasa. ii) kaedah pengajaran lagu atau pantun atau sajak lengkap iii) kaedah pengajaran lagu atau pantun atau sajak daripada rakaman.
Unit 10 : Pengajaran Tarian dan Pergerakan Kreatif Kanak-kanak 1. Pengajaran tarian dan pergerakan kreatif kanak-kanak dapat mempertingkatkan kemahiran kinestetik dan kreativiti kanak-kanak. 2. Aktiviti tarian dan pergerakan kreatif memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bergerak mengikut rentak dan irama muzik. Aktiviti tersebut mewujudkan bentuk pengalaman yang kreatif kepada kanak-kanak dan melatih mereka untuk menilai estetika gerak dalam persembahan tarian dan pergerakan kreatif. 3. Tarian merupakan gerakan yang berirama. Kanak-kanak melakukan gerakan, apresiasi seni gerak dan ekspresi perasaan. 4. Pergerakan kreatif ialah gabungan gerak geri kreatif menerusi imaginasi dan kreativiti kanak- kanak. 5. Pergerakan psikomotor dapat membantu kanak-kanak memahami struktur dan fungsi anggota badan, kemampuan, menyelesaikan masalah dan ekspresi perasaan semasa membuat gerakan. 6. Jenis-jenis tarian pelbagai budaya di Malaysia ialah : a) Kuda Kepang : menunjukkan perjuangan dan peperangan. Menggunakan props kuda kepang dan alat-alat muziknya ialah gendang, gong dan angklong. Terkenal di Johor dengan mendapat pengaruh Jawa dan Islam. b) Zapin :berasaskan gerak geri kaki penari. Berasal dari Timur Tengah (kesenian Arab-Parsi). Bermula daripada amalan zikir untuk menyebarkan sejarah tamadun Islam. Terkenal di Johor. c) Joget : Tertumpu pada tangan dan kaki penari. Dipengaruhi kebudayaan Portugis dan ditari secara beramai-ramai di pesta. Contoh lagu joget ialah Serampang Laut dan Joget 106.
d) Tarian Singa : tarian adat warisan masyarakat Cina yang meniru pergerakan singa dengan kostum singa. Perlu ada keberanian dan penataan gerak tarian yang tepat. Alat-alat muzik yang mengiringi ialah gendang lagu cina dan simbal. e) Tarian Naga : pergerakan yang berbelok-belok dan beralun-alun. Penari-penari memegang sebatang kayu sebagai tiang untuk menghidupkan naga. Alat muzik ialah gendang lagu cina dan simbal. f) Tarian Bharata Natyam : Gerakan pada kepala, tangan dan kaki. Rentak tarian dikenali sebagai Jatis dan muzik mengikut rentak Shollukatus. Ditarikan oleh penari wanita secara solo dari negeri Tamil Nadu di Selatan India. g) Tarian Bhangra : Pergerakan kepala dan tangan untuk meraikan penglibatan dan kejayaan. Berasal dari Punjab, India dari suku kaum Sikh. Kostum berwarna terang dan berseri-seri. h) Tarian Ngajat : ditarikan kaum Iban ketika menyambut Hari Gawai. Penari melompat dengan iringan lagu bersesuaian dengan situasi menuai. Alat muzik yang digunakan ialah gendang, gong, bebendai, tawa, kengkurumong dan sapeh. i) Tarian Sumazau : Gerak geri tarian adalah perlahan dan lemah lembut dengan tangan penari kepakkan keluar seperti burung terbang. Ditarikan oleh rakyat Sabat suku kaum Kadazandusun semasa majlis jamuan dan keramaian. Alat muzik ialah gong dan gendang. j) Tarian buluh : Sepasang buluh panjang dipegang mendatar pada paras buku lali. Penari-penari akan mengetuk kedua-dua buluh mengikut rentak manakala penari yang lain menari sambil melompat antara kedua-dua buluh tanpa tersepit. Tarian tradisi kaum Kwijau dari Keningau Sabah. k) Tarian orang asli : menggambarkan amalan seharian seperti berkebun, mencari hasil laut dan upacara yang berkait rapat dengan kepercayaan kerohanian. Alat muzik ialah gendang daripada kulit haiwan dan tiupan daripada daun atau buluh. 7. Pergerakan Kreatif Kanak-kanak menggabungkan elemen-elemen pergerakan iaitu : a) Elemen Tubuh Badan : merangkumi bahagian luaran tubuh seperti kepala, bahu, kaki dan tangan. Contoh pusing kepala, turun naik bahu, berjalan dan melambai tangan. Penggunaan tubuh badan melatih kanak-kanak menjelajah ruang persembahan secara kreatif. b) Elemen Ruang : merangkumi ruang am, ruang diri, aras dan arah. Ruang am ialah ruang pentas, padang atau bilik. Ruang diri ialah pergerakan kreatif merujuk kepada ruang yang digunakan. Ruang aras merangkumi rendah, sederhana dan tinggi. Ruang arah pula merangkumi
ke depan, ke belakang, ke sisi, ke bawah dan ke atas. Justeru, dapt melatih imaginasi dan kreativiti kanak-kanak terhadap elemen ruang dalam pergerakan dan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. c) Elemen Masa : merangkumi tempo, rentak, pola beritma, aksen dan jangkamasa. Tempo merujuk pada kelajuan muzik iaitu cepat atau perlahan. Rentak merujuk pada ukuran masa. Pola beritma merujuk pada suatu pergerakan atau bunyi dalam jangka masa yang berubah, aksen merujuk pada suatu pergerakan yang lebih kuat daripada pergerakan sebelum atau selepas. Jangkamasa merujuk pada pendek atau panjang setiap rentak pergerakan. d) Elemen Daya : merangkumi pergerakan perkusif(bertenaga kuat), pendular(berayun), staccato (terputus-putus), bergetar(menggigil), meruntuh(lemah dan tidak bertenaga), dan kawal lambat (dikekalkan dalam tempo panjang). 8. Rangsangan dalam aktiviti pergerakan kreatif kanak-kanak ialah : a) Muzik : memberi mood dan emosi gembira, sedih, marah dan takut b) Props : memahami hubungan objek, ruang dan diri sendiri. Contohnya; reben, bola dan gelung. 9. Kaedah merancang aktiviti tarian dan pergerakan kreatif kanak-kanak ialah : a) Kaedah latihan profesional : menjemput jurulatih, membuat demonstrasi, latihan, pratonton dan persembahan. b) Kaedah menonton persembahan : menonton persembahan di panggung, perbincangan, improvisasi gerakan, analisis gerakan, latihan penuh, pratonton, persembahan. c) Kaedah tayangan video : memilih jenis tarian atau pergerakan, menyatakan tujuan tayangan, penyoalan secara umum, penyoalan tentang video, kanak-kanak meniru gerakan, memberi pujian kepada kanak-kanak, kanak-kanak menyatakan perasaan, guru membuat rumusan.
Unit 11 : Pengajaran Drama Kanak-kanak 1. Drama menceritakan kehidupan yang dilakonkan berdasarkan pengalaman kanak-kanak melibatkan dialog, gerakan dan pemikiran yang menyeluruh. Drama adalah untuk perkembangan
imaginasi dan kreativiti serta menunjukkan ekspresi kanak-kanak. 2. Interaksi menerusi aktiviti drama dapat meningkatkan kemahiran sosial dan emosi. 3. Jenis-jenis drama ialah : a) Drama kreatif : berbentuk permainan dan berlaku secara spontan untuk menggalakkan perkembangan imaginasi, krreativiti dan konsep kendiri kanak-kanak. b) Drama dalam pendidikan merangkumi i) impovisasi : secara spontan berdasarkan situasi,alatan, kostum, gambar dan watak. Contoh, gambar polis dan murid melakukan aksi polis ii) pantomin : seorang atau kumpulan membaca skrip lakonan manakala seorang atau kumpulan lain berlakon berdasarkan skrip lakonan yang dibaca. iii) memos : lakonan bisu yang disampaikan melalui mimik muka dan pergerakan anggota badan yang dapat melatih kanak-kanak memahami dan menaakul pergerakan anggota badan. Contoh, menggosok gigi. iv) main peranan : guru mereka situasi manakala murid-murid melakonkan situasi itu. Contoh, ahli bomba datang untuk memadam kebakaran dan menyelamatkan mangsa. v) simulasi : mewujudkan situasi secara bertulis atau lisan. Kanak-kanak kenalpasti masalah, peranan watak dan tempoh masa. Contoh, melakonkan watak guru dan murid yang bergaduh. vi) boneka : menyediakan boneka dan skrip. Skrip daripada cerita baru atau buku. Boleh dikendalikan atas pentas atau tanpa pentas. vii) teater membaca : Teknik teater dan membaca digabungkan iaitu nada dan intonasi berdasarkan cerita yang dibaca. viii) teater bercerita : Menggabungkan teknik teater dan bercerita. 4. Kepentingan pengajaran drama kanak-kanak adalah untuk : a) Kemahiran berfikir : Membina kebolehan kanak-kanak dalam pemikiran dan kefahaman. Kanak-kanak menjelajahi dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Mengambil risiko dan mencuba sesuatu. b) Mempertingkatkan Kreativiti : Memberi fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif yang memerlukan mereka berfikir dalam menghayati watak, melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan mencari kepuasan. c) Meningkatkan imaginasi kanak-kanak : Kanak-kanak berimaginasi dalam minda bawah sedar dan sukar dibuktikan secara logik.
5. Kaedah merancang aktiviti pengajaran drama : a) Kaedah demostrasi : menentukan jenis drama, menyatakan tujuan, melaksanakan, bersoal-jawab tentang drama, minta kanak-kanak mengulangi aksi drama, memberi pujian, kanak-kanak menyatakan pandangan, guru membuat rumusan. b) Kaedah tayangan video : menentukan drama, menyatakan tujuan, menayangkan video, bersoal- jawab, minta kanak-kanak mengulangi aksi video, memberi pujian, kanak-kanak menyatakan pandangan, guru membuat rumusan. c) Kaedah penyelesaian masalah : mereka satu situasi, bersoal-jawab tentang situasi, minta kanak -kanak berlakon berdasarkan situasi, memberi pujian, kanak-kanak menyatakan pandangan, Guru membuat rumusan.
Unit 12 - Penilaian Dalam Seni 1. Penilaian Seni adalah untuk mengenal pasti perkembangan kreativiti dan artistik kanak-kanak. Guru sebagai pemerhati, perekod dan penilai yang merangkumi pemerhatian, hasil kerja seni dan penceritaan. 2.. Prosedur-prosedur dalam penilaian ialah : a) pemerhatian b) merekod pemerhatian c) merekod perkembangan d)menyimpan rekod dan hasil seni e) mengumpul dan menyemak hasil seni dalam portfolio penglibatan dan kemajuan kanak-kanak dalam aktiviti seni. 3. Kepentingan penilaian seni ialah : a) Memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Proses seni adalah lebih penting daripada produk akhir. Contohnya, untuk mengenal perkembangan artistik ialah pemerhatian semasa menjalankan aktiviti melukis. Untuk mengenal perkembangan ekspresi kreatif ialah semasa membuat binaan dengan menggunakan plastisin. b) Mencatatkan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak : Dicatat, direkod dan dirakam. Setelah mengumpul data pemerhatian, guru membuat laporan.
c) Mengambil tindakan dan membantu kanak-kanak : Guru akan mengambil tindakan untuk membantu kanak-kanak dalam perkembangan kreativiti dan artistik. Guru menyediakan manual melukis dan tayangan video persembahan muzik, lagu, drama, nyanyian, tarian dan pergerakan kreatif. 4. Peranan guru dalam proses penilaian: a) Sebagai pemerhati b) Sebagai perekod c) Sebagai penilai 5. Merancang aktiviti penilaian : a) Peringkat perancangan : menentukan objektif dan menentukan prosedur penilaian. b) Peringkat pelaksanaan : Merakam apa yang dicakap oleh kanak-kanak termasuk isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, postur badan dan pergerakan. Guru perlu mengelak memberi komen. c) Peringkat penilaian : Dalam catatan perlu ada tarikh, masa dan peristiwa aktiviti seni. d) Peringkat dokumentasi : mengumpul, menjaga dan menyemak kembali portfolio yang disertakan dengan tarikh dan urutan hasil kerja seni tersebut. 6. Melaksanakan aktiviti penilaian seni kanak-kanak : a) Rekod anekdot : Rekod ringkas mengenai peristiwa atau tingkah laku kanak-kanak. Rekod ini mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa, masa dan tempat semasa pemerhatian dilaksanakan. b) Senarai semak : Senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan kemahiran kanak-kanak. Digunakan untuk memerhati perkembangan kemahiran, sikap dan nilai kanak- kanak. c) Skala kadar : Mengenal pasti darjah pencapaian kanak-kanak dalam suatu aktiviti. digunakan untuk menilai dan merekod kemahiran dan tingkah laku kanak-kanak. d) Carta penyertaan : Merekod pencapaian dan penglibatan sekumpulan kanak-kanak dalam sesuatu aktiviti pada yang samaUnit 1 : Definisi dan Konsep Pendidikan Khas 1.Program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada : i) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) ii) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran iii) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan 2. KKBP terdiri daripada : i) Sindrom Down ii) Perkembangan Lewat iii) Autisme iv) Hiperaktif v) Cerebral Palsy vi) Epiletik vii) Masalah Emosi viii) Masalah Pertuturan 3. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia : Satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras denga Falsafah Pndidikan Negara. 4. Tiga prinsip dalam pendidikan khas ; a) Pendidikan menyeluruh dan bersepadu : Fokus meliputi aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial. (Penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu ) b) Pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna : Merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas untuk belajar. Suasana pembelajaran yang kondusif agar murid menguasai pengetahuan dan kemahiran. c) Pendidikan sepanjang hayat : Pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk digunakan dalam kehidupan seharian. 5. Pendekatan pdp dan penilaian dibentuk mengikut keperluan murid : a) Bidang pengurusan kehidupan : pengurusan diri, kemahiran manipulatif, tingkahlaku dan kemahiran hidup. b) Bidang akademik : komponen m/p - BM, M3, BI, TMK c) Bidang kerohanian dan nilai-nilai murni : Komponen m/p - Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral.
d) Bidang sosial, riadah dan kreativiti : Komponen PJK, MZ, Gerakan dan Drama, Sains, Sosial dan Alam Sekitar. 6. Model-model Pelaksanaan Pendidikan Khas: a) Model Sosial (Social model) b) Model Perubatan (Medical model) 7. Pasukan pelbagai disiplin dalam menjayakan program pendidikan khas: a) Ibu bapa b) Sekolah c) Pakar Perubatan d) Bahagian Pendidikan Khas e) Jabatan Kebajikan f) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) g) Masyarakat. 8. Fungsi keseluruhan kumpulan pelbagai disiplin meliputi pengenalpastian masalah iaitu : a) Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik ( kognitif, fizikal, pendengaran, penglihatan, komunikasi, emosi atau tingkah laku). b) Mengkaji semula intervensi. Mengenalpasti keberkesanan strategi untuk pemulihan dan menilai kesesuaian program. c) Mencari alternatif : Memberi pelbagai cadangan/pendekatan untuk pemulihan. d) Mengenalpasti keperluan khas : Merekod keperluan kanak-kanak. e) Pemilihan penyelesaian : Cadangan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. f) Rancangan pendidikan : Bertanggungjawab menjalankan dan memantapkannya. 9. Peranan pakar perubatan; a) Pediatrik : Punca genetik, kewarisan, prenatal dan postnatal b) Neurologi : Diagnostik dan mengubati penyakit seperti kecacatan otak, hiperaktif dan memberi ubat "Ritalin" untuk mengawal keaktifan. c) Terapi pertuturan : Mengesan masalah komunikasi dan menjalankan terapi pertuturan untuk gagap, sumbing dan yang mempunyai masalah artikulasi untuk bertutur. d) Terapi fizikal : Menaksir fungsi motor halus dan kasar, membantu dan melatih kemahiran hidup dan diri. e) Audiologi : Mengesan fungsi pendengaran. f) Oftomologi : Menaksir penglihatan pelajar.
Unit 2 : Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas
1. Sejarah Pendidikan Khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu :
a) Peringkat Pertama ( Awal – 1947) : Peranan utama oleh institusi keluarga dan masyarakat
iaitu pertubuhan agama, etnik, ibu bapa dan badan sukarela. Pada awal penubuhan memberi
penekanan dan tumpuan pada masalah penglihatan.
Sekolah Rendah Pendidikan Khas yang paling awal ialah St. Nicholas di Pulau Pinang (1926)
dan Princes Elizabeth di Johor Bharu (1949).
Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang pula dibina khusus
untuk masalah pendengaran.
Bourgeault (1970) : Di zaman penjajahan British, pendidikan khas untuk masalah penglihatan
dipelopori oleh pergerakan sosial iaitu institusi-institusi bercorak keagamaan.
Chua Tee Tee : Pendidikan khas di negara ini bermula apabila Misi Anglican mendirikan rumah
dan Sekolah St. Nicholas bagi OKUP di Melaka pada 1926 yang kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang.
b) Peringkat Kedua (1948 – 1980 ) : Historical milestone dengan memperlihatkan peranan dan
penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan sekolah pendidikan khas.
Pelbagai langkah diperkenalkan dan diperkemaskan untuk meningkatkan mutu pendidikan iaitu
model penyampaian baru dan komunikasi seluruh diperkenalkan kepada guru-guru pendidikan khas bermasalah pendengaran dari 1979 -1981 dan 1984-1986. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mempertingkatkan kemudahan di semua sekolah khas, mengalami zaman anjakan paradigma, merangka dasar pendidikan nasional yang komprehensif, menyediakan keperluan asas bagi pelajar-pelajar yang istimewa. Latihan guru-guru khas dimulakan pada tahun 1962 dalam bidang pendidikan
kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran pada tahun 1963 di MPIK, Kuala Lumpur. Unit Pendidikan Khas, Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan ditubuhkan bagi menguruskan program pendidikan khas pada tahun 1964. Suatu perakuan kabinet iaitu perakuan 169, 170, 171, 172 dan 173 diterbitkan. Justeru, membantu memaju dan meluaskan skop program dan aktiviti Pendidikan Khas. Dasar mengenai pendidikan khas dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Akta ini memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas, menggubal kurikulum pendidikan yang sesuai dengan jenis murid-murid bagi memperkembangkan pendidikan khas. c) Peringkat ketiga ( 1981 - sekarang ) : Pihak kerajaan merupakan penggerak utama untuk perkhidmatan kemudahan fizikal, khidmat sokongan, peruntukan kewangan dan kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu pada Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat 1981 menegaskan full participation and justice dan tidak bergantung kepada campassion of charity. Kerajaan Malaysia dengan konsep kerjasama iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan utama dalam enam aspek : i) mengutamakan pelbagai strategi dan program yang bersifat intervensi awal dan pencegahan pelbagai kecacatan dari peringkat bayi dan penempatan kanak-kanak dalam program pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian. ii) mewujudkan pelbagai jawatan kuasa antara kementerian bertujuan menyelaras dan memantau perkembangan pelaksanaan program. iii) mengutamakan golongan yang tinggal di luar bandar.
iv) mengutamakan pendekatan bersifat local community based daripada the specialized residential centre. v) menggalakkan decentralization bagi pusat, sekolah, kelas khas dan specialized di peringkat daerah, negeri dan wilayah serta tidak tertumpu di kawasan bandar sahaja. vi) mewujudkan kerjasama serantau dan peringkat antarabangsa dengan agensi-agensi kerajaan. 2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas Mengikut Kategori a) Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan
 1926 : SRPK St Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka kemudian 1931 pindah ke Pulau Pinang.
 1948 : SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru dan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney.
 Pembukaan Institut Taman Harapan
 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di SR dan SM.
 1977 : Permulaan latihan perguruan khas di MPIK
 1978 : Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan kod Braille Bahasa Melayu.
 1983 : Pengambilalihan SRPK oleh Kementerian Pendidikan
 1984 : Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille Al-Quran, bahan-bahan dalam braille seperti buku teks dan penyelenggaraan alatan braille.
b) Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran
 1954 : Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam Pulau Pinang.
 1963 : Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan Percantuman Cacat Pendengaran SR dan SM. Latihan perguruan pendidikan khas cacat pendengaran di MPIK.
 1978 : Pengenalan kaedah komunikasi seluruh oleh KPM untuk menggubal sistem bahasa Melayu kod tangan.
 1987 : Pembukaan SMPK Vokasional Shah Alam.
c) Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran
 1988 : KPM memulakan kelas perintis untuk murid-murid peringkat rendah masalah pembelajaran.
d) Program Pendidikan Khas Terencat akal
 1955 : Pembukaan Rumah Jubilee Johor Bahru oleh Kementerian Kebajikan Am.
 1964 : Penubuhan Persatuan Terencat Akal Selangor.
 1966 -1988 : Penubuhan sekolah-sekolah terencat akal di Ipoh, Pulau Pinang, Johor Bahru, Seremban, Kuala Terengganu, Kuala Kubu Baru dan Tanjung Aru.
e) Program Pendidikan Khas Percantuman/Inklusif
 1962 : program percantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan
 1988 : kelas perintis untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.
 1993 : 3 pelajar di Tingkatan 6 Bawah SM Methodist (L) Kuala Lumpur.
 1994 : program rintis di 14 buah sekolah seluruh negara.
 1995 : Program Bermasalah pembelajaran peringkat menengah dimulakan.
3. Perkembangan Pendidikan Khas di United Kingdom : Di United Kingdom pada abad ke-19, Cik Bennett membuka sekolah pendidikan khas di pondok iaitu Battersea Park, London untuk kanak-kanak TB. Bilangan kes mahkamah yang bertambah dalam pendidikan khas telah menyumbang kepada perkembangan undang-undang pendidikan khas di United Kingdom. Sejak implementasi Akta Pendidikan (Education Act) 1981 sehingga Akta Special Educational Needs and Disability Act (SENDA)2001, bertujuan untuk memajukan sistem pendidikan khas. Akta DDA (Disability Discrimination Act )1995 melarang pihak tertentu melakukan diskriminasi terhadap OKU dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penyediaan kemudahan dan perkhidmatan. 4. SENDA 2001 memberi tumpuan pada : a) memperkukuhkan hak kanak-kanak berkeperluan khas untuk dididik di sekolah. b) memerlukan LEA ( Local Educatioan Authorities) menyediakan nasihat dan maklumat serta cara menyelesaikan pertelingkahan kepada ibu bapa berkenaan. c) memerlukan LEA mematuhi tempoh masa yang diarahkan oleh Tribunal Pendidikan Keperluan Khas. d) memerlukan pihak sekolah memaklumkan ibu bapa tentang pendidikan khas dan penilaian statutori mengenai keperluan pendidikan khas pelajar.
5. Perkembangan Pendidikan Khas di Amerika Syarikat : Pada abad ke-18 dan abad ke-19, kanak-kanak cacat diasuh dan dididik oleh institusi khas serta diasingkan daripada masyarakat. Idea Johnn Wilhelm Klein 1810, bahawa kanak-kanak cacat perlu diberi perhatian khusus iaitu kanak-kanak cacat sepatutnya belajar bersama-sama dengan kanak-kanak normal dan tidak diasingkan. Namun tidak mendapat sambutan. Walau bagaimanapun selepas 90 tahun, idea tersebut dihidupkan semula. Pada 1900, kebanyakan sekolah awam di Amerika Syarikat telah menubuhkan kelas khas bagi mereka yang buta, pekak, terencat akal, cacat anggota dan masalah dalam pertuturan. Pada tahun 1963,Presiden John F. Kennedy meluluskan kertas Perundangan Public Law 94 - 142 yang menghuraikan takrifan serta perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat. National Education Association (NEA) telah meluluskan rresolusi pendidikan untuk kanak-kanak cacat. Mjenurut psycology wikia pada tahun 1950-an dan 1960-an, Persatuan Keluarga dan Advokasi telah ditubuhkan untuk membela nasib kanak-kanak kurang upaya. Kerajaan persekutuan telah memperuntukkan dana dan undang-undang yang menyokong, membangun dan melaksanakan program-program serta perkhidmatan untuk mereka. Bahagian 504 daripada undang-undang Rehabilitasi tahun 1973 telah menjanjikan hak-hak sivil untuk orang kurang upaya menerima bantuan kewangan. Pada tahun 1975, undang-undang awam (PL 94-142) memberi hak istimewa kepada kanak-kanak kurang upaya menerima pendidikan secara percuma. Civil Right Act of 1964 perlindungan dan menentang diskirminasi kepada orang cacat.
1990, skop pendidikan khas diperluaskan kepada kategori autism dan kecederaan otak (traumatik) dan pada tahun 1997 diperluaskan pada kanak-kanak hyperaktif (ADHD) 2004, akta Disabilities Education Act memperuntukkan bahawa kanak-kanak kurang upaya yang melibatkan diri dalam kegiatan senajata api, dadah atau kekerasan boleh ditempatkan dalam tatacara pendidikan alternatif sementara.
Unit 3 : Punca dan pencegahan 1. Etiologi atau punca-punca kecacatan : a) biologi b) psikologi c) persekitaran 2. Menurut Winzer (1996) , wujud 3 kategori utama faktor risiko iaitu risiko yang telah lama wujud (established risk), risiko biologi dan risiko persekitaran. 3. Faktor risiko biologi terbahagi kepada 3 iaitu Peringkat Prenatal (Penghamilan), Peringkat Prinatal (7 bulan - 2 minggu lahir) dan Postnatal (semasa membesar) a)Peringkat Prenatal (Penghamilan)
 Jenis darah tidak sesuai (faktor Rh). Kewujudan protein menghasilkan Rh+ dan Rh-. Jika Rh ibu dan janin berlainan, darah ibu, akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. Kesannya lahir tidak cukup bulan, kuning dan kecacatan otak.
 Jangkitan penyakit ibu semasa mengandung; kencing manis, meningitis, demam kuning, sifilis, rubella dan virus.
 Toksemia ; racun pada darah ibu.
 Anemia; bekalan oksigen ke otak terputus.
 Lahir tak cukup bulan/prematang
 Kurang makan makanan berzat.
 Ketidaknormalan kromosom; Genetik (Sebelum lahir 23 pasang kromosom - 1 daripada ibu dan 1 daripada bapa)
 Stres semasa mengandung (emosi terganggu) akibat kemiskinan dan lain-lain. Sekiranya berpanjangan akan mengeluarkan hormon kortisone yang mengalir ke saluran darah. ( Tidak dapat oksigen yang cukup akan menyebabkan ADHD.
 Faktor umur ibu ; ideal (22-25 tahun), tua menyebabkan anak sindrom down, muda akan menyebabkan sukar lahir.
 Resapan bahan luaran (terotogen) oleh uri melalui pemakanan atau kulit atau deria.
 Pengambilan dadah atau ubatan atau bahan khayalan menyebabkan kecacatan anggota (thalidomide).
 Amalan merokok menyebabkan saluran darah dalam uri mengecut dan mengurangkan oksigen dan zat makanan sampai ke janin. Degupan jantung janin cepat, keguguran, kecacatan dan prestasi akademik rendah.
 Pengambilan alkohol berbahaya pada tiga bulan terakhir. Saiz bayi kecil, sindrom penarikan (withdrawal) lambat dalam pembelajaran dan tidak cergas.
 Pendedahan Pancaran Radiasi - X-ray menyebabkan mutasi genetik iaitu kecacatan sistem saraf. Menghadapi tumor, leukemia dan pembesaran terbantut.
b) Peringkat Perinatal (Semasa kelahiran)
 Sebelum melahirkan (labour-situasi sakit untuk melahirkan). Masa melahirkan panjang (8-11 jam) menyebabkan lemas, kecacatan dan kerencatan akal. Proses yang terlalu lama menyebabkan terputusnya bekalan oksigen.
 Bersalin (delivery) akibat melintang atau songsang, air mentuban pecah terlalu awal menyebabkan jangkitan , uri berada di kedudukan yang tidak betul dan kesukaran bersalin. Forcep atau ubat penahan sakit untuk membantu kelahiran boleh membahayakan bayi. Anoksia (tali pusat terbelit) dan memutuskan bekalan oksigen ke otak. Bayi boleh dijangkiti virus yang dibawa oleh ibu seperti herpes (lepuh-lepuh berair pada kulit) yang menyebabkan cerebral palsy, sawan dan kerencatan akal, buta, pekak dan lain-lain lagi.
c) Postnatal (Selepas kelahiran)
 Kemalangan, penyakit (demam panas), meningitis. Virus menyerang selaput/penutup otak dan saraf tunjang (spinal cord), kekurangan oksigen (lemas, menghidu bahan toksik, tercekik), pendarahan serangan terhadap tisu-tisu otak seperti ensefalitis. Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan tisu otak ataupun sistem saraf tunjang.
 Keracunan seperti keracunan plumbum (lead poisoning) menyebabkan kerosakan neurologi yang berterusan.
 Pemakanan kanak-kanak yang tidak sempurna
 Faktor persekitaran di mana kanak-kanak itu dibesarkan.
4. Risiko persekitaran timbul disebabkan oleh faktor persekitaran seperti kemiskinan, permasalahan keluarga, trauma, pendedahan pergaulan dan lain-lain.
 Faktor psikologi : perkembangan emosi dan sosial. Kurang mendapat kasih sayang. Gangguan hiperaktif
 Pencemaran toksin : kesan pada autisme. Contohnya kilang yang mengeluarkan asap yang banyak di Brick Township, New Jersey menyebabkan kes kanak-kanak autistik.
 Bahan Pengawet dan pewarna tiruan : menyebabkan perilaku hiperaktif. Kadar timah (lead) dalam serum darah anak yang meningkat.
 Mendapat penyakit berjangkit : disebabkan oleh bakteria dan virus.
5. Pencegahan berlakunya kecacatan :
 Imunisasi untuk golongan remaja dan wanita iaitu Rubella bertujugan untuk mengelakkan jangkitan Rubella (German Measles) yang menyerang ibu mengandung pada tiga bulan pertama.
 Mengelakkan pengambilan dadah dan alkohol yang boleh menyebabkan kecacatan pendengaran. Sekiranya telah dikenalpasti seawal tiga bulan, kanak-kanak diberi bantuan alat pendengaran dan pembedahan koklea. Mereka masih ada harapan untuk mendengar.
 Mengelakkan mengandung ketika usia mencecah atau melebihi 35 tahun yang boleh menyebabkan Sindrom Down. Ibu boleh menjalani ujian imbasan kehamilan tiga bulan pertama atau FTPS.
 Menguji sel yang dikenali sebagai Pensempelan Vilus Korion bagi pengesanan sebaran kecacatan genetik. Kaedah lain ialah melakukan ujian Amnonsentesis.
 Program kerjasama antara pelbagai disiplin termasuk terapi bahasa, terapi pertuturan, ahli psikologi, guru pendidikan khas, pentadbir dan lain-lain untuk mengembangkan potensi kanak-kanak. Pengesanan dan intervensi awal penting untuk mengenalpasti kecacatan yang dialami. Contoh disleksia seperti Thomas Edison, Leonardo de Vinci, Winston Churchill, George Pattorn dan William Butler Yeats.
 Tidak membiarkan anak mengalami demam panas berpanjangan yang boleh menyebabkan penyakit sawan (epilepsi).
 Elakkan daripada kemalangan yang boleh menyebabkan kecacatan seperti hentakan kuat pada kepala yang boleh merosakkan sistem saraf dan kerencatan akal.
 Ibu mengandung mengambil makanan seimbang. Kekurangan gula, kalsium dan magnesium di dalam darah mengakibatkan epilepsi kepada bayi.
 Lawatan ke klinik mengikut jadual bagi mengetahui perkembangan kandungan bayi.
 Elakkan daripada terdedah pada keracunan plumbum seperti bau cat, petrol dan sebagainya.
 Rehat yang mencukupi dan tiada tekanan.
 Elakkan mengambil minuman keras dan makanan yang tidak berkhasiat.
Unit 4 : Kanak-kanak bermasalah pembelajaran, komunikasi dan tingkahlaku 1. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran, komunikasi dan tingkahlaku terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme dan Hiperaktif. 2. Menurut Smith (1996) , kanak-kanak yang 'specific difficulties' adalah mereka yang tidak mempunyai kecacatan pancaindera dan kerosakan organik yang nyata, mempunyai masalah kesukaran dalam pembelajaran seperti membaca, menulis, mengeja dan matematik serta kanak- kanak tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran normal. 3. Jenis-jenis bermasalah pembelajaran ialah ; a) Oral language difficulties ; terdiri daripada dua jenis iaitu Dysphasia ( sebahagiah ketidakupayaan untuk memahami percakapan dan sukar bercakap) dan Aphasia (hilang keupayaan untuk memahami, memanipulasi atau mengekspresi perkataan dalam percakapan dan gaya penulisan) b) Reading difficulties ; terbahagi kepada disleksia (sebahagian ketidakbolehan untuk membaca atau memahami apa yang dibaca dan alexia (kanak-kanak yang kehilangan keupayaan untuk membaca, menulis ataupun menterjemahkan bahasa.) c) Writting difficulties ; terbahagi kepada Dysgraphia ( sebahagian ketidakbolehan menulis) dan Agraphia (ketidakbolehan menulis secara keseluruhan ). Formulation dan Syntax Disorder adalah ketidakupayaan untuk menyusun idea dengan jelas dan meringkaskan corak perkataan. d) Arithmetic difficulties ; terbahagi kepada Dycalculia ( sebahagian ketidakbolehan dalam menyelesaikan pengiraan) dan Acalculia (ketidakbolehan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah pengiraan) 4. Punca-punca berlaku masalah pembelajaran menurut Mercer 1977 secara perubatannya dan berkaitan denang etiologies. Terdapat empat punca iaitu : a) Acquired Trauma : berlaku semasa dalam kandungan (prenatal), semasa kelahiran (perinatal)
dan selepas kelahiran (postnatal). Gold dan Sherry (1984) dalam kajiannya menjelaskan bahawa terdapat hubungan korelasi di antara ibu yang mengambil alkohol semasa mengandung dan akan menyebabkan berlakunya learning difficulties kepada anak-anak yang dilahirkan. Colletti (1979) dalam Sujathamalini (2007) mempunyai banyak masalah kelahiran yang dirangsang (induce birth) dan kelahiran forceps. Kemalangan dan jangkitan penyakit yang menyebabkan kerosakan otak. b) Faktor Keturunan : Menurut Hallgren (1950) dalam Sujathamalini (2007) mengkaji tentang 276 kanak-kanak Disleksia dengan keluarganya dan didapati permasalahan disebabkan diwarisi daripada keluarga. oleh itu faktor genetik mempunyai pengaruh berlakunya masalah pembelajaran. c) Faktor Persekitaran : Allergic pada sesetengah makanan seperti Natural ataupun Sythetic yang dikenali sebagai Salicylate ialah bahan kimia yang terdapat dalam pewarna dan perisa tiruan. Selain itu, persekitaran yang tidak kondusif akan mewujudkan kesukaran dalam pembelajaran. d) Biochemical Abnormalities : Disebabkan oleh sel-sel. Kekurangan dalam pengeluaran neurotransmitters seperti serotin, dopamine, neropinephrine, acetlycholine dan bahan-bahan kimia sebagai penyebab kesukaran dan kesan pembelajaran serta masalah tingkah laku. 5. Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Clements (1966) terdapat sepuluh ciri-ciri yang telah dikenalpasti. Menurut Seidenberg (1997) terdapat 9 ciri kanak-kanak learning difficulty iaitu :
 Hiperaktif : aktiviti motor tidak sesuai dan melampau
 Attention dificit : task or behaviour that is repeated over and over...(Sujathamalini 2007:9)
 Motor dificits : masalah ko-ordinasi
 Perceptual-motor deficit :kesukaran dalam mencantumkan rangsangan penglihatan atau pendengaran dengan tindak balas motor.
 Language deficits : Lambat dalam pertuturan dan sukar untuk memahami dan merumus bahasa percakapan.
 Impulsivity : Kekurangan dalam tingkah laku yang reflaktif
 Cognitif deficits : Kanak-kanak lemah dalam memori dan konsep formation.
 Orientation deficits : Perkembangan spatial yang lemah atau konsep temporal
 Specific learning difficulties : menghadapi masalah membaca, menulis dan mengira
6. Bermasalah pembelajaran dan masalah pendengaran adalah akibat daripada kerosakan pada telinga yang mengurangkan intensiti bunyi yang sampai ke telinga dalam. . Bunyi-bunyi masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga yang bergetar dan menghantar bunyi. Walau bagaimanapun masalah pendengaran berlaku apabila wax (tahi telinga), atau kecacatan, gegendang telinga pecah, luka atau berlubang boleh menyebabkan pekak. Kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai masalah kecacatan kerana tidak dapat mendengar, maka tidak dapat bertutur dan tidak dapat berfikir seperti kanak-kanak normal. Menurut Barbara (2001), 70%kes kepekakan kogenital dikaitkan dengan faktor genetik tidak bersindrom manakala 30% sebagai kepekakan bersindromik. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu pratutur/prelingual (pekak sejak lahir/mempunyai masalah pembelajaran dan komunikasi lebih teruk) dan postutur/postlingual (cacat pendengaran separa atau sepenuhnya tetapi pernah mempunyai pengalaman bercakap) 7. Bermasalah pembelajaran dan penglihatan bukan sahaja mempunyai satu kecacatan malah mempunyai kecacatan yang lain.Masalah penglihatan boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit lain atau melalui keturunan atau diperolehi melalui jangkitan dan persekitaran (Richard, 2003) Julia Jantan et.al, (2009), masalah penglihatan ini terdiri daripada dua keadaan iaitu masalah
penglihatan dan masalah fizikal dan masalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku.
 Masalah penglihatan dan masalah fizikal:
a) Juvile Rheumatoid Arthritis (JRA) : sejenis penyakit arthritis yang menyebabkan radang dan kekejangan pada sendi. Berlaku kecelaruan autoimunisasi apabila badan seseorang mengeluarkan antibodi yang tidak serasi dengan tisu badannya. Tindakbalas autoimunisasi menyerang sendi, mata, hati, jantung dan organ badan. Akibatnya JRA akan menyerang empat sendi dan menyebabkan penyakit mata yang dikenali sebagai iritis dan ada yang mendapat penyakit uveitis seterusnya kesakitan yang teruk pada sendi. b) Sickle-cell Anaemia : dikenali juga anemia sel sabit adalah anemia darah kronik yang mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada organ penting dan kekurangan bekalan oksigen kepada sel darah. Sickle cell adalah sel darah merah berbentuk sabit dan mempunyai hemoglobin yang tidak normal, mudah bergumpal dan tersangkut pada salur darah. Akibatnya salur darah tersumbat menyebabkan penyakit, jangkitan virus dan kerosakan organ. Penghidap anemia juga mengalami penyakit mata, masalah jantung, masalah paru-paru dan sakit kuat pada abdominal. Seterusnya jaudis (sakit kuning) iaitu pada bahagian putih mata berwarna kuning. c) Cytomegalovirus (CMV) : berkaitrapat dengan AIDS dan HIV positif iaitu sistem imunisasi sudah lemah mudah dijangkiti CMV. Penyakit yang timbul ialah retinitis bermaksud sel pada retina iaitu di bahagian belakang mata mati yang boleh menyebabkan buta. Justeru, rawatan segera dengan memberi suntikan terus ke dalam mata sangat berkesan.
 Masalah Penglihatan dan kecelaruan tingkah laku : menyebabkan tingkah laku yang ganas, sikap terlalu bergantung kepada orang lain, suka menentang, tidak menurut kata, mengelak membuat kerja, tingkah laku pasif dan lain-lain kerana menghidapi masalah penglihatan. Berlaku ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi kawalan otak. Mereka menghadapi masalah menyesuaikan diri dalam berkomunikasi, kemahiran mengurus kehidupan dan kemahiran mengawal emosi dan sosial.
8. Strategi meningkatkan kefungsian kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah :
 Strategi pengajaran : prosedur spectrum ujian yang berbeza, guru yang berbeza untuk menentukan pembelajaran.
 Pengesanan awal : Ibu bapa, pakar perubatan, guru (saringan penglihatan dan pendengaran )
 Intervensi awal : Rancangan pembelajaran individu, penggunaan cermin mata bagi masalah penglihatan refraktif, kaedah pembelajaran Braille, alat bantu dengar (hearing aid) . Kanak-kanak slow learner (lembam) belajar di kelas pemulihan.
Unit 5 : Kanak-kanak bermasalah Penglihatan 1. Mohd Hafiz Baharom dan Mohd Rizlan (2009) menyatakan setiap orang menggunakan penglihatan untuk aktiviti pengurusan diri, mengenali sesuatu objek dan sebagainya. 2. Mata digunakan untuk belajar, mengendalikan kemahiran motor dan tingkah laku sosial. 80% daripada yang dipelajari untuk perkembangan kanak-kanak adalah melalui penglihatan. 3. Ketika bayi baru lahir, ketajaman penglihatan mereka adalah 6/60, semasa 4 tahun 6/6. 4. Di Malaysia keadaan buta ialah 0.2%, penglihatan rendah ialah 2.44%. Kanak-kanak yang cacat penglihatan biasanya ketinggalan dari segi perkembangan fizikal dan motor. 5. Definisi masalah penglihatan daripada dua perspektif iaitu :
 Perundangan : Menurut Wong Huey Siew (2006), masalah penglihatan melibatkan penilaian ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik dengan pembetulan. Maksudnya, kalau penglihatan normal boleh lihat objek pada 200 kaki tetapi yang mempunyai masalah penglihatan hanya boleh melihat pada 20 kaki sahaja. Lapangan penglihatan pula tidak lebih daripada 20 darjah pada keluasan diameter berbanding penglihatan normal 180 darjah. Separa rabun pula ketajaman penglihatannya ialah 20/70 dan 20/200 pada mata terbaik dengan pembetulan.
 Pendidikan : Sekumpulan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian.
6. Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna (penglihatan terhad/low vision). Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), mendefinisikan kedua-dua kategori sebagai gangguan visual berdasarkan kurangnya ketajaman visual atau kurangnya jangkauan penglihatan. 7. Ketajaman penglihatan dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan grafik yang mempunyai simbol dan pelbagai ukuran. Ketajaman visual dari 6/18, bermakna pesakit hanya dapat membezakan antara objek yang berjarak 6 meter berbanding orang normal pada jarak 18 meter. Ketajaman 3/60 bermaksud pesakit dapat membezakan simbol pada 3 meter berbanding orang normal pada 60 meter. 8. Menurut Jamilah (2005), kebutaan, rabun atau penglihatan terhad (low vision), sederhana, teruk dan sangat teruk adalah :
 Kebutaan : Penglihatan kurang daripada 3/60 dan medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive).
 Rabun atau penglihatan terhad (low vision) : Penglihatan kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik atau medan penglihatan kurang 10 darjah sesudah rawatan. Dapat melakukan tugas seharian dengan menggunakan deria penglihatan. Masalah penglihatan dapat dilihat dalam tahap berikut :
i) Sederhana : masih boleh melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas seperti kanta. ii) Teruk : memerlukan lebih banyak tenaga dan masa dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti walaupun dengan bantuan alat khas. iii) Sangat teruk : mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta bergantung pada deria-deria lain. 9. Menurut Nancy dan Kathleen (2005), kebutaan dan rabun adalah kerosakan visual termasuk buta yang menjejaskan prestasi pendidikan individu yang mengalami masalah buta.
Kerosakan ini merujuk pada ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak. Visual ketajaman ialah 20/70. 10. Sara Begum (2003) menyatakan pelajar yang mengalami masalah penglihatan dikategorikan kepada lapan iaitu :
 astigmatisme (rabun)
 glaukoma (tekanan biji mata yang merosakkan saraf urat mata)
 strabismus (juling)
 ambiplia (mata malas)
 diplopia (nampak dua)
 albinisme (sensitif pada cahaya)
 myopia (rabun jauh)
 hyperopia (rabun dekat)
11. Punca-punca masalah penglihatan dan bahagian mata : Menurut Mohd Sharani (2004), masalah visual timbul daripada sebarang gangguan dengan laluan cahaya itu daripada kemasukannya ke mata untuk ditafsirkan oleh otak
 a) Refractive disorder : disebabkan ketaksekatan dalam bentuk atau saiz bola mata, kornea atau kanta. Rabun jauh, hyperopia, astigmatisme dan rabun tua adalah jenis-jenis utama gangguan biasan.
 b) Ocular motility : masalah gangguan-gangguan gerak mata disebabkan oleh otot tidak berfungsi. Diplopia adalah penglihatan berganda.
 c) Eye pathologies : kesan kerosakan pada satu atau lebih struktur mata termasuk penyakit mata, katarak, retinapathy pra-matang, retinitis pigmentosa, berotot retina kemerosotan, renablastome, disbetic retinapathy, pengasingan retina dan atrofi saraf optik.
 d) Lain-lain kecacatan : Buta warna yang disebabkan oleh sel-sel retina rosak. Orang yang terbabit mempunyai fotofobia. Cortical blindness berlaku apabila terdapat beberapa kerosakan pada otak.
 Kajian Rokiah et al (2005) menunjukkan 25.4% kanak-kanak mengalami masalah penglihatan terhad sederhana, 33.9% masalah penglihatan teruk dan 40.7% adalah buta. Punca utama adalah katarak kongenital, nistagmus kongenital, glaucoma kongenital/keturunan, degenerasi makular keturunan dan retinitis pigmentosa.
 Amblyopia/lazy eye atau mata malas disebabkan oleh juling. Salah satu mata tidak berfungsi dengan betul. Penglihatan menjadi kabur dan menimbulkan kekeliruan. Juling berlaku kerana tidak ada koordinasi antara otot-otot mata menyebabkan mata tidak lurus, tetapi bertemu di atas, terpesong keluar atau tegak ke atas ke bawah.
 Katarak sejenis kerosakan mata di mana kanta mata berselaput dan rabun. Kanta mata keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya.Kebiasaannya pesakit kencing
manis yang gagal mengawal penyakitnya. Kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak. Selain daripada orang tua, kanak-kanak dan bayi baru lahir boleh mendapat katarak apabila ibu mengidap jangkitan seperti rubella.
 Diabetic retinopathy disebabkan oleh tekanan cecair yang terlampau tinggi di dalam bola mata seseorang (Friend 2005). Tekanan yang tinggi merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan menjadi sempit dan buta. Bagi glaukoma, tekanan cecair meningkat kerana saluran cecair tersekat akibat kerosakan saraf. Glaukoma terbahagi kepada dua iaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. Tanda-tanda glaukoma kronik ialah ruang penglihatan menjadi semakin kecil, penglihatan kabur dan rabun, kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap dan kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang.
 Age related Mascular Degeneration (AMD) adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). Berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian daripada retina yang berfungsi sebagai ketajaman dan pusat penglihatan untuk membaca atau memandu semakin merosot. Terbahagi kepada dua iaitu basah dan kering.
12. Organ mata dan fungsinya :
 Kornea : selaput hening di hadapan biji mata yang menutup mata hitam dan anak mata. Mempengaruhi hampir keseluruhan kuasa mata.
 Retina : Lapisan mata paling dalam yang peka kepada cahaya mata hitam.
 Makular : Merupakan kawasan anatomi kecil yang dapat dibezakan daripada tisu sekelilingnya.
 Iris : Bahagian yang paling jelas pada matanya dan mempengaruhi warna mata.
 Kanta mata : Bersifat lut sinar, memfokus objek pada jarak yang berbeza-beza.
 Pupil : Bahagian tengah anak mata, berwarna hitam, di kelilingi oleh iris, mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata.
13. Ciri-ciri masalah penglihatan.
 a) Fizikal ; mempunyai mata juling, sering mengerdip, sering menggosok mata, sering tersandung atau terjatuh. Selain itu, menutup sebahagian mata, menundukkan kepala ke tepi atau ke depan apabila melihat sesuatu, berkerut atau mengecilkan mata. Menoleh ke arah lain apabila dipanggil (pandangan tepi lebih baik). Jika separa buta, melihat bayang, warna atau gambar yang besar dan memegang buku dekat dengan muka untuk membaca.
 b) Intelek : WHO (2009) berpendapat kanak-kanak cacat penglihatan berupaya untuk berjaya sekiranya mendapat peluang, bimbingan dan tunjuk ajar. Walau bagaimanapun menurut Nancy Hunt & Kathleen Marshal (2005), kerosakan visual mempengaruhi pembangunan dan pengajian kanak-kanak. Perkembangan kognitif akibat buta terbahagi kepada tiga kawasan, julat dan pelbagai pengalaman, keupayaan untuk bergerak dan interaksi dengan persekitaran.
 c) Kesihatan : Menurut Mason (2001), penyebab utama penglihatan terhad di Malaysia ialah kesalahan refraktif yang tidak diperbetulkan dan katarak. Kajian oleh Sharon et.al (2008),kerosakan penglihatan dikaitkan dengan masalah kesihatan yang menurun. Kurang bersenam sehingga mempunyai risiko serangan penyakit jantung. Penyakit campak yang dihidapi ibu mengandung, kurang vitamin A. Selain itu, kualiti hidup yang meleset, mengurangkan status kefungian dalam masyarakat, pergantungan pada orang lain, risiko kemalangan, risiko jatuh, tempat tinggal kotor dan miskin iaitu kuman sitomegalovirus boleh menyebabkan kecacatan saraf.
 d) Tingkahlaku : Perlu perhatian yang lebih kerana mempunyai tingkah laku ganas, sifat terlalu bergantung kepada orang lain, menentang, tidak mahu menurut kata, sikap suka mengelak daripada melakukan sesuatu kerja dan tingkah laku pasif. Puncanya kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan kekurangan fungsi luar kawal otak.
14. Strategi mengatasi masalah penglihatan :
 Rabun dekat : kanta pembesar, cermin mata berkuasa tinggi, cermin mata dekat dan bifokal.
 Pemeriksaan penglihatan yang lengkap.
 Pendidikan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapi sebagai keperluan mobiliti sosial seperti tongkat putih, mesin Braille, alat sentuhan peta, gambar rajah timbul, model tiga dimensi, teleskop dan sebagainya.
 Peranan optometris dapat membantu menangani masalah gangguan penglihatan.
 Bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, jabatan kerajaan dan swasta untuk kemudahan.
Unit 6 : Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 1. Hellen Keller dalam autobiografinya menyatakan antara buta dan pekak, dia lebih rela memilih sebagai seorang buta berbanding pekak. 2. Perkembangan bahasa dan pertuturan akan terbantut kesan daripada kehilangan pendengaran. 3. Perkembangan kognitif dan sosial lambat dan turut mempunyai tiga rangkap kecacatan iaitu pendengaran, bertutur dan terencat akal. 4. Kamus Dewan mendefinisikan pekak sebagai tidak dapat mendengar langsung atau
tidak dapat mendengar dengan baik. 5. Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) menyatakan kanak-kanak pekak sebagai seorang yang rosak pendengaran kerana dalam kebanyakan contoh, ia mempunyai pendengaran separa. 6. Cruikshank (1975) kanak-kanak kurang upaya pendengaran merujuk kepada kebolehan kanak- kanak itu menggunakan deria dengar. 7. Smith, Finn dan Dowdy (1993) mendefinisikan bermasalah pendengaran berdasarkan darjah kepekakan iaitu pekak dan kurang pendengaran. 8. Dengan mengetahui anatomi telinga dan fisiologi, kita tahu dengan mendalam mekanisme pergerakan bunyi yang dihasilkan di dalam telinga dan masalah yang menyebabkan gangguan pendengaran. 9. Bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. 10. Masalah pertuturan, bunyi dan sebagainya boleh dikelaskan mengikut masalah pendengaran iaitu ringan, sederhana dan teruk. 11. Masalah Pendengaran ialah :
 Jenis Konduktif : Tahap sederhana dan ringan. Bunyi yang dihantar ke otak melalui tulang mastoid tidak dapat bergerak dari telinga luar ke dalam akibat tersumbat atau kerosakan pada laluan seperti tahi telinga, sekatan benda asing, kemalangan, kerosakan pada gegendang akibat jolokan, letupan dan lain-lain. Faktor jangkitan seperti jangkitan kronik yang dikenali sebagai Otitis Externa yang disebabkan jangkitan bakteria swimmer's eardan Otitis Media yang disebabkan salur eustachia yang tersumbat akibat demam selesema, campak, tonsilitis dan jangkitan hidung serta tekak. Selain itu, ketumbuhan tetulang halus pada stapes (Otosklerosis) pada dinding telinga tengah yang melekat pada jendela bujur. Kehilangan pendengaran tidak melebih 60dB di semua frrekuensi iaitu setakat 1 hingga 1.5 meter daripadanya. Mereka memerlukan mereka menggunakan alat bantu pendengaran dan juga terapi pertuturan.
 Jenis Sensorineural : Tahap teruk (severe) dan sangat teruk (profound). Tidak boleh mendengar bunyi pertuturan dan hanya mendengar bunyi kuat seperti
mercun. Kerosakan berlaku pada telinga dalam atau laluan saraf pendengaran (koklea) ke otak. Bunyi kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. Keupayaan pendengaran sebanyak 70dB dan ke atas. Tahap teruk 70dB -90dB. Bagi yang amat teruk 90dB ke atas, mengalami kesukaran untuk mendengar dan bertutur. Tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini seperti ABD berkuasa tinggi dan pacakan koklea serta terapi pertuturan. Punca berlaku ialah semasa dalam kandungan iaitu jangkitan virus seperti rubella/german measles, pengambilan dadah, alkohol, aspirin, cortisone, quinine dan tranquillisiers serta pengambilan pil Thallidomide. Semasa kelahiran pula ialah anoxia (kekurangan oksigen) dan jaundice (demam kuning). Selepas kelahiran ialah kemalangan menyebabkan kerosakan koklea, meningitis (demam teruk), bunyi bising berterusan dan teruk, pengambilan bahan beracun seperti quinine dan antibiotik, ketuaan, vertiga (pening teruk). Punca akhir ialah keturunan iaitu jika ibu bapa membawa gen dominan (pekak) mempunyai anak pekak sensorineural 50% dan membawa gen resesif adalah 25%.
 Jenis Campuran : Serentak iaitu jenis konduktif dan sensorineural. Berlaku kehilangan pendengaran dalam kedua-dua ujian (bone and air condition). Dalam pekak bercampur kehilangan pendengaran melalui tulang lebih baik dari ujian melalui udara tetapi kehilangan berlaku kepada kedua-duanya.
12. Tahap kepekakan : Diukur dengan alat pengukur yang dipanggil audiometer. Ukuran kehilangan pendengaran individu mengikut ukuran unit desibel menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). Nilai 10dB ialah kekuatan bunyi untuk pendengaran normal.
 16-25dB Minimal (Borderline)
 26-40dB Mild
 41-55dB Moderate
 56-70dB Moderate to severe
 71-90dB Severe
 91dB-.... Profound
13. Dua cara untuk mengesan kecacatan pendengaran iaitu :
 Ujian tarikan (distraction test) : Bunyi-bunyian tanpa pengetahuan atau penglihatan untuk melihat tindak balas bayi sama ada dengan gerakan mata, tangan, kaki dan kepala.
 Ujian pertuturan (speech test) : Arahan-arahan mudah kepada kanak-kanak berumur lebih daripada 12 bulan untuk melihat gerak balas terhadap apa yang disuruh buat.
14. Pendekatan Pengajaran Bahasa :
 a) Komunikasi Seluruh : Alat komunikasi secara lisan, bahasa isyarat, pertuturan kiu, bacaan bibir, ejaan jari, mimik muka dan sebagainya.
 b) Bahasa isyarat : Sistem komunikasi visual dan pergerakan tangan iaitu isyarat natif , bahasa isyarat Amerika (ASL) dan Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM)
 Ejaan Jari : untuk mengeja nama khas dan mengeja perkatan yang tiada kod tangan. Memerlukan penguasaan abjad. mempunyai 3 aspek penting iaitu penggunaan pergerakan fizikal, gerakan pandangan dan tambahan kepada pertuturan dan bacaan bibir iaitu serentak dengan Ejaan Jari dan Kod Tangan.
 Pertuturan Kiu : pertuturan yang diiringi dengan kiu tangan iaitu petunjuk yang ditunjukkan oleh seseorang penutur supaya setiap suku kata dituturkan itu boleh dicam dengan jelas melalui penglihatan dan juga pendengaran walaupun secara kabur.
 Bacaan bibir : kebolehan memahami apa yang dikata dengan melihat bibir. Kaedah bacaan bibir menekankan kepada penggunaan penglihatan sepenuhnya.
 Auditori Verbal : mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar dari saki baki pendengaran secara lebih berkesan dengan dikuat melalui penggunaan alat bantuan pendengaran disamping menggunakan deria-deria lihat dan sentuh. Kaedah Auditori Oral mengajar kanak-kanak mengikut proses normal iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Guru pendidikan boleh mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar seperti Post Aural Aid (Alat bantu belakang telinga), Body Worm Aid (Alat bantu dipakai pada badan), In the Ear Aid( alat Bantu dalam telinga) dan Bone Conductor (konduktor tulang)
Unit 7: Kanak-kanak Hiperaktif (ADHD) 1. Attention Deficit Hyperactif Disorder (ADHD) ialah istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah daripada segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek penting kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan peribadi di sekolah dan di tempat kerja. 2. Paul Cooper dan Katherine 2002:9 disebabkan oleh desakan yang tidak terkawal, terlalu aktif dan tidak memberi perhatian. 3. Ciri-ciri ADHD ialah tingkah laku yang sukar dikawal oleh rangsangan luar, tumpuan singkat, pergerakan kaki dan tangan yang kerap, menghilangkan barang, gagal mendengar dengan baik, tingkah laku yang tidak sabar dan sebagainya.
4. Azizi Yahaya et.al (2006), gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan merujuk pada kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai keadaan hiperaktif impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding perkembangan normal. 5. Gangguan kurang tumpuan ADD tanpa hiperaktif adalah subkategori ADHD tidak menimbulkan gangguan di bilik darjah dan tingkah laku mereka tidak membimbangkan dan dapat dikawal oleh guru. 6. Punca ADHD menurut kajian Friend (2006) adalah keturunan. Menurut Baekley(1998) 80% kanak-kanak ADHD berpunca daripada keturunan dan dipersetujui oleh Lombroso et.al(1988). 7. Menurut Sandra(2005) ADHD berlaku disebabkan kekurangan aktiviti dan tahap metabolisma yang rendah di bahagian otak tertentu. Menurut Friend, kekurangan electical activity dan kekurangan tindak balas kepada stimulasi di bahagian otak. 8. Kategori Hiperaktif terdapat 3 gejala utama iaitu :
 Inatesi (Kekurangan tumpuan perhatian) : Mudah beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Tidak mendengar orang lain, lemah kuasa penumpuan perhatian dan tidak boleh duduk bermain dengan lama.
 Impulsif (Mengikut dorongan hati) : Tidak pernah merancang dan akan melakukan sesuatu sesuka hati. Tidak mengikut arahan.
 Hiperaktif (Berlaku terlalu aktif): Tidak boleh duduk diam. Berlari-lari, memanjat, melompat dan sebagainya. Tingkah laku mereka merisaukan ibu bapa.
9. Ciri-ciri kanak-kanak hiperaktif menurut William Cruickshank (1986) terbahagi kepada dua iaitu: a) Sensory Hyperactive (pancaindera)
 Lemah dan gagal memberi tumpuan
 Mudah hilang tumpuan
 Tumpuan perhatian dengan melihat dan mendengar berulang kali
 Tidak boleh membuat gambaran, pengasingan dan menyatakan kaitan atau perhubungan.
 Lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang.
b) Motor Hiperaktif (motor kasar dan motor halus)
 Tingkahlaku yang aktif dan melampau
 Memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang.
10. Ciri-ciri intelektual kanak-kanak hiperaktif ialah;
 Mudah terganggu
 Tidak boleh tumpu perhatian terhadap sesuatu perkara
 Tidak boleh menyiapkan tugasan
 Menghasilkan kerja yang tidak berkualiti
 Suka buat aktiviti tetapi tak siap
 Perkembangan bahasa yang lambat
11. Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak hiperaktif ialah ;
 suka memberontak
 bertindak sebelum berfikir
 memerlukan kepuasan dengan segera
 tidak boleh menunggu giliran
 suka mengganggu kawan
 suka mencuri
 sentiasa bermasalah
 selalu merosakkan harta benda orang
 selalu bergaduh dengan rakan
 kadangkala berani mencederakan diri sendiri dan orang lain
 suka membuat bising
 perlakuan secara tiba-tiba
 degil dan sukar dikawal
 lemah merancang
 perlukan perhatian yang lebih
 tidak suka dengar nasihat
 tidak tahu mempertahankan diri
 selalu tukar aktiviti
 tidak suka dibelai
 suka menjerit
 sensitif terhadap bau-bauan
 suka bermain tanpa mengira bahaya
12. Ciri-ciri perkembangan motor kanak-kanak hiperaktif ialah ;
 risau/resah/gelisah : Jika tidak dapat melakukan perkara yang mereka suka.
 mengelamun/berkhayal : setelah berkhayal mereka akan aplikasikannya.
 tidak tahu erti bahaya : melakukan perkara di luar kawalan
 selalu melakukan perkara yang bahaya: memikirkan keseronokan tanpa menghiraukan bahaya.
 agresif : suka berlari-lari, melompat, memanjat dan sebagainya.
 tidak berhati-hati
 tingkahlaku yang memerlukan pengawasan rapi : ibu bapa, orang dewasa perlu mengawasinya.
 tidak boleh menyesuaikan diri dengan permainan : terutama dalam pasukan kerana dia dengan dunia dia sahaja.
 tidur lasak, berjalan-jalan, kurang tidur :
 bertindak cepat tetapi kurang berkesan : penuh semangat untuk buat tugasan tetapi hasilnya tidak ada kualiti kerana tidak mengikut spesifikasi.
 lemah koordinasi : tidak dapat menyeimbangkan diri atau pemikiran serta perlakuan.
13. Ciri-ciri perkembangan sosial kanak-kanak hiperaktif ialah :
 kurang faham atau tidak empati pada perasaan orang lain.
 kesukaran pemprosesan auditori (mendengar tetapi tidak faham)
 pelupa dan tumpuan terganggu
 gagal untuk cemerlang
 tidak pandai berinteraksi
14. Rawatan dan pengendalian kanak-kanak ADHD ialah :
 Ubatan iaitu Amphetamine, Ritalin dan Haloperidol. Namun, jika ubat diberhentikan, kelakuan hiperaktif datang semula.
 Teknik pengubahsuaian kelakuan oleh pakar psikologi.
 Pendekatan pembelajaran ; mengurangkan aktiviti kanak-kanak sebaliknya aktiviti yang boleh mengembangkan intelek mereka.
15. Cara-cara membimbing kanak-kanak hiperaktif oleh ibu bapa @ guru ialah :
 Bercakap dengan bertentang mata. Arahan hendaklah tepat dan jelas.
 Buatkan jadual dan pastikan dia mengikuti jadual tersebut.
 Suruh mereka ulang pelajaran. Berikan ganjaran.
 Benarkan mereka berehat 5-10 minit.
 Jangan galakkan permainan yang kasar
 Galakkan komunikasi dengan guru.
Unit 8 : Kanak-kanak bermasalah Fizikal 1. Menurut Friend (2005), empat konsep yang merujuk ketidakupayaan fizikal iaitu condition (keadaan) :
 kronik : tidak berubah dan boleh dipulihkan
 acute : kesakitan yang melampau(serius) tetapi boleh dirawat, diubah dan diubati.
 progressive disorder : ke arah kematian seperti muscular dystrophy seperti lemah otot-otot badan, kaki, tangan yang tidak dapat mengawal pergerakan badan. Dua
jenis muscular dystrophy yang disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Dystrophy(BMD)
 episodic : iaitu akibat daripada intensity dan dormant
2. Definisi kecacatan fizikal adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang tidak normal atau prenatal, waktu kelahiran (perinatal) atau setelah kelahiran(postnatal) 3. Punca kecacatan fizikal (Muscular Dystrophy) ialah akibat genetik ibu iaitu kromosom X dan bercantum dengan kromosom Y daripada ayah menyebabkan anak lelaki mewarisi penyakit manakala dua kromosom X yang diwarisi oleh anak perempuan pula menjadikan mereka pembawa. 4. Menurut Clark (2007), kecacatan genetik kromosom X penyebab berlakunya Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy yang boleh menyebabkan kepada masalah pekembangan otot hati (cardiomyopathy) dan mengalami otot yang lemah. 5. Jenis-jenis kecacatan ialah :
 a) Cerebral Palsi : Satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan, kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu :
 Spastik : Berlaku pada bahagian konteks motor di mana kehilangan kawalan terhadap otot-otot menyebabkan koordinasi pergerakan menjadi susah.
 Atetosis : Berlaku pada bahagian basal ganglion. Pergerakan writhing yang perlahan dan tidak boleh dikawal. Bahu, muka, kaki, tangan dan lengan menjadi sasaran. Otot-otot tekak menyebabkan pertuturan payah dan tidak jelas serta masalah mengawal air liur.
 Ataksia : Disebabkan kerosakan pada bahagian serebelum otak. Pergerakan kekok dan teragak-agak, pertuturan kurang jelas dan sentiasa meliuk-liukkan badannya. Kelumpuhan otak dibahagikan kepada Monoplegia (anggota badan), Diplegia, Hemiplegia, Trilegia, Quadriplegia, Tetraplegia (kaki dan tangan).
 b) Muscular Dystophy : Mengalami masalah perkembangan otot sehingga pesakit menjadi lemah unbtuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur meningkat. Bermula pada bahu dan pangkal paha, kemudian saraf hati dan paru-paru. Kedua, kesan pada otot betis, jantung dan fungsi pernafasan. Akibatnya hilang keupayaan untuk bergerak dan gagal menggunakan lengan dan tengan secara efektif.
6. Ciri-ciri kecacatan Fizikal :
 a) Fizikal : Menurut Giulani dan Perangelo (2007), kecacatan fizikal berbeza mengikut jenis Muscular Dsytophy. Menurut Taylor et.al (2009), gejala kecacatan fizikal Duchenne Muscular Dystrophy dapat dilihat antara umur dua dan enam tahun. Menurut Best et. al (2005), kelemahan otot bermula pada lower leg dan otot pelvic girdle. Keseluruhannya mereka menghadapi masalah menggunakan kemahiran motor kerana otot-otot yang lemah. Sehingga satu tahap terpaksa menggunakan kerusi roda.
 b) Intelektual : Menurut Friend (2008), prestasi kanak-kanak ini di sekolah amat menyedihkan kerana kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak Muscular Dystrophy tidak meletakkan harapan tinggi terhadap diri sendiri, ketidakhadiran ke sekolah kerana masalah kesihatan dan tekanan psikologi. Hunt dan Marshall (2005), pesakit Muscular Dystophy yang mengalami pembantutan otak akan ditempatkan di institusi untuk membentuk interaksi sosial dan komunikasi antara pesakit dan komuniti.
 c) Kesihatan : Kegagalan sistem otot akan merebak ke bahagian lain termasuk saraf hati yang memberi kesan pada paru-paru, jantung dan fungsi pernafasan.
 d) Kecacatan tingkah laku : Duchenne Muscular Dystrophy menghadapi masalah perkembangan psikologi dan tingkah laku kesan daripada kesakitan yang mereka alami. Keadaan ini menyebabkan kadar kebergantungan, suka menyisihkan diri dan kemurungan kerana perubahan tubuh badan yang tidak normal. Berlaku perubahan emosi dan trauma apabila kanak-kanak menyedari keadaan dirinya yang tidak normal itu.
 e) Perkembangan sosial : Sangat terbatas. Ada yang menggunakan kerusi roda, braces dan lain-lain. Ada yang mengalami masalah menyuap makanan, menghisap dan menelan malah untuk ke tandaspun bergantung pada bantuan orang lain.
 f) Masalah pendidikan : Menurut Best et al. (2005), kesukaran menguasai kemahiran motor menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah kesukaran untuk menulis.
7. Rawatan dan pemulihan :
 Perkhidmatan pakar perubatan untuk pemeriksaan bulanan dan mengulangkaji kes-kes lama serta memberi bimbingan kepada ibu bapa.
 Rawatan pemulihan anggota termasuk rawatan melalui kegunaan air untuk mengurangkan keadaan spastik dan memperoleh koordinasi.
 Rawatan pemulihan pertuturan dengan memberi bantuan bilik-bilik kalis bunyi, berhawa dingin dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan lain.
 Rawatan pemulihan cara kerja yang menggunakan permainan dan aktiviti-aktiviti yang mendorong kanak-kanak ke arah berdikari dalam melaksanakan tugasan harian, latihan vokasional seperti menjahit, memasak, berkebun dan bertukang.
 Rawatan pemulihan pendidikan teknik mengajar bantu diri atau kemahiran untuk kehidupan harian misalnya menggunakan tandas, menyuap makanan,
memakai pakaian, menanggalkan pakaian, membasuh, memasak makanan mudah, bersiar-siar, membeli belah dan kebersihan diri. Selain itu, mengajar kemahiran membaca, menulis dan menaakul. Kemahiran komunikasi yang melibatkan bahasa ekspresif, kefahaman, perbendaharaan kata, pertuturan dan sebagainya. Kemahiran mobiliti seperti duduk, berjalan, berlari, melompat. Kemahiran bermain, dengan menggunakan masa lapang.
8. Penglibatan ibu bapa dan guru penting untuk mengendalikan pemulihan dan mengoptimumkan kebolehan mereka.
Unit 9 : Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan 1. Perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu :
 Kementerian Kesihatan
 Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat
 Kementerian Pelajaran Malaysia
2. Deklarasi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengenai Hak Kanak-kanak 1989, bahawa semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum, latar belakang sosial ataupun perkembangan intelek mereka. Ini termasuk keperluan untuk kanak-kanak yang menghidapi pelbgai kecacatan. 3. Definisi Kanak-kanak pelbagai kecacatan menurut Dibedita (2003), ialah kanak-kanak yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan, pendengaran serta lumpuh. 4. Menurut Edward & Yvonne (2007), pelajar yang mempunyai kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya penglihatan dan pada masa yang sama menghidapi kecacatan pendengaran. 5. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009), kecacatan pada kanak-kanak berlaku akibat baka iaitu
daripada hubungan seksual suami dan isteri. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu autosomal dominal di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. 6. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain, namun begitu terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang buta dan pekak tetapi menjadi manusia berjaya. 7. Masalah penglihatan dan pendengaran (deafblindness) adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. 8. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu :
 Diperoleh selepas kelahiran : Berlaku akibat penyakit, kecederaan atau faktor umur. Individu menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. Ada individu yang cacat pendengaran semasa lahir dan kemudian cacat penglihatan kerana glaucoma atau katarak. Begitulah juga sebaliknya.
 Kongenital (sejak dilahirkan) : Dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan akibat jangkitan semasa mengandung seperti Rubella, Sindrom Down, pengambilan dadah dan alkohol oleh ibu.
9. Penyebab utama deafblindness :
 a) Sindrom : Down, Trisomy 13 dan Usher
 b) Anamoli congenital : CHARGE Association, Fetal alcohol syndrome, Microcephaly
 c) Pramatang : Aids, Rubela, Sifilis, Toxoplsmosis
 d) Penyebab Post natal : Enceplalitis, Meningitis.
10. Ciri-ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan pada pembelajaran ialah :
 a) Kesukaran dalam berkomunikasi : tidak boleh mendengar dan melihat.
 b) Persepsi yang terhad : kesukaran untuk mengaikkan dan menggambarkan
 c) Jangkaan : kesukaran menjangka kerana tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu
 d) Motivasi : motivasi tidak dapat diberikan kerana tidak dapat lihat dan dengar
 e) Pembelajaran berkait : tidak mampu mengaitkan satu perkara dengan yang lain.
11. Masalah pendidikan yang dihadapi :
 a) Kebolehan membaca dan menulis (literacy)
 b) Bahasa lisan (Oral Language)
 c) Matematik
12. Pendidikan yang disarankan untuk murid pelbagai kecacatan :
 a) Kurikulum secara individu dan bermakna
 b) Membuat kurikulum teras yang bermakna
 c) Pendekatan pendidikan kolaborasi (kerjasama)
 d) Penglibatan aktif ahli keluarga.
13. Strategi dan modifikasi yang perlu dilakukan untuk kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan ialah :
 a) Intervensi awal
 b) Penglibatan ahli prfesional
 c) Pendekatan kumpulan
 d) Pengurusan fizikal kelas
 e) Intergrasi antara rakan sebaya
 f) Penyelidikan terhadap kemahiran sosial
 g) Murid-murid pelbagai kecacatan dapat memupuk rasa hormat.
 h) Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
 i) Rancangan keselamatan dalam RPI
 j) Penjagaan yang rapi
Unit 10 : Kanak-kanak Pintar Cerdas 1. Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. 2. Program pendidikan khusus untuk kanak-kanak berpotensi :
 a) Sistem Ekspress pada tahun 1962 : SR daripada 6 tahun kepada 5 tahun
 b) Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga : awal tahun 1980-an
 c) Persatuan MENSA ditubuhkan pada tahun 1983 : mengenalpasti individu pintar cerdas.
 d) Program BAKA (Uni. Malaya) pada tahun 1985.
 e) Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia ditubuhkan pada tahun 1987
 f) Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas 1990 di Fakulti Pendidikan Uni. Malaya.
 g) Ujian PTS untuk murid Tahun 3 bermula pada tahun 1996 : murid Tahun 3 melangkau ke tahun 5 tanpa melalui Tahun 4. (bertahan selama 5 tahun sahaja).
 h) Program PERMATA Pintar : agensi kerajaan, IPT dan NGO . UKM melaksanakan program tersebut dengan membina tiga ujian saringan; Ujian PERMATA Pintar UKM 1, UKM 2, UKM 3.
3. Definisi Kanak-kanak Pintar Cerdas menurut Perkins (2003), kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang, memantau dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajr yang lebih menonjol daripada pelajar- pelajarsebaya dengannya. 4. Menurut Munirah (2008), kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Mereka mempunyai darjah kecerdasan luar biasa, yang disarankan untuk mengikuti program pendidikan yang khusus. Sistem pendidikan biasa akan menyebabkan kanak-kanak pintar cerdas tidak dapat mengembangkan bakat dan daya kepintaran. 5. Renzulli dan Merilyn (2006), mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi iaitu above avarage ability, task commitment dan creativity. 6. Gardner (1993), berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. Beliau mengemukakan sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan untuk kanak-kanak pintar cerdas iaitu:
 kinestetik : kecekapan menginterprestasikan pergerakan anggota atau tubuh untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah.
 naturalis : kepintaran tentang seluruh alam, prihatin dan penyayang pada alam. Contoh : Steve Irwing
 logik matematik : kecerdasan dalam matematik. Contoh Sofia Yusof.
 muzikal : kepakaran dalam prestasi, komposisi, apresiasi dan menyusun bola muzik, nada dan irama. Contoh Tan Sri P. Ramlee
 verbal linguistik : penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan bahasa yang kompleks. Contoh Dr. Rais Yatim, Prof. Diraja Ungku Aziz.
 Visual ruang : Memiliki kecerdasan dan peka pada warna, garisan, bentuk, corak dan ruang di sekeliling mereka. Contoh ; Dato. Jimmy Choo
 interpersonal : memahami perasan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Contoh: Datuk Dr. Fadzillah Kamsah.
 intrapersonal : kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam, kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri. Contoh : Datuk Siti Nurhaliza
7. Punca dan ciri pintar cerdas ialah :
 persekitaran : Howe et. al (1998), menyatakan bahawa kanak-kanak pintar cerdas hasil daripada bimbingan dan didikan ibu bapa dan guru yang berada di sekelilingnya sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pranormal (0-6tahun)
 biologikal : Glynis (2006) menyatakan kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciri-ciri lain dari generasi kepada generasi bermula daripada datuk dan nenek seterusnya pada ibu dan bapa.
8. Penilaian (Assesment) untuk kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar, memahami atau deal dengan situasi baru. Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari.
 Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test) : oleh Alfred Binet, untuk pelajar pintar di Perancis , ujian berdasar mental age dan chronologikal age (umur mental dan umur kecerdasan)
 Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales): oleh David Wechsler ahli psikologi Amerika. Skor berdasarkan perbandingan individu dengan individu-individu yang lain.
 Raven's Progressive Matrices : oleh Dr. John C Raven (1936) yang merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan; Standard Progressive Matrices, Clored Progressive Matrices dan Advanced Progressive Matrices.
 Ujian PERMATA Pintar UKM : dijalankan oleh UKM untuk ujian IQ saringan 1setara 

dengan Raven's , saringan 2 setara dengan ujian WISC-IV dan saringan 3setara dengan ujian Stanford Binet.